Nyheter

Svagare byggkonjunktur för tredje månaden

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna.

Husbyggarna är mer pessimistiska än anläggningsföretagen.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Byggbranschen föll från 105,9 i september 2018 till 100,3 i november 2018, ett fall på 2,5 procent, enligt den senaste Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet.

Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. Företagen rapporterar om en nedgång i antalet anställda, men minskningen gäller främst för husbyggarna. Anläggningsföretagen redovisar tvärtom en viss ökning av sysselsättningen.

Andelen byggföretag som anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande har minskat något samtidigt som något fler anger att otillräcklig efterfrågan är det främsta hindret. Anbudspriserna uppges ha varit i stort sett oförändrade de senaste tre månaderna, enligt Konjunkturbarometern.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar sammantaget om minskat byggande de senaste tre månaderna. Nettotalet för frågan är i november det lägsta som uppmätts sedan juli 2013. Orderstockarna uppges samtidigt ha vuxit något de senaste månaderna, men endast inom husbyggnad.

Företagens samlade förväntningar på de närmaste månadernas byggande är något mer dämpade än normalt och pekar på ett ungefär oförändrat byggande. Bilden skiljer sig dock åt inom branschen. Husbyggarna tror på ett minskat byggande medan anläggningsföretagen förväntar sig ökad produktion.