Nyheter

Svagt positiva signaler för nybyggnation av bostäder

Foto: Anna Sjöström

Byggandet av bostäder ökade kraftigt under åren 2016–2017 men därefter har byggstarterna fallit. Enligt Sverige Byggers byggstartsindex har påbörjandet dock börjat öka igen under det senaste året. Covid-19 och den nuvarande ekonomiska nedgången riskerar dock att bryta den stigande trenden.
Än så länge går det inte att se någon direkt Corona-effekt i Sverige Byggers data. Det totala byggandet (bostäder, lokaler, industri och anläggning) växte med 3 procent under de senaste 12 månaderna enligt Byggstartsindex. Främst är det anläggningsbyggandet (+18 %) samt industri (+13 %) som ökat medan lokaler utvecklats svagast (-8 %). I det här skedet ska siffrorna dock tolkas med en viss försiktighet då det med säkerhet finns projekt som åtminstone tillfälligt stoppats med kort varsel. Tydligt är dock att det inte är tvärstopp i byggandet.

Projekteringsindex totalt låg på noll under maj månad vilket indikerar en liknande projekteringsvolym under de senaste 12 månaderna jämfört med för ett år sedan. Det är främst industribyggnader som växt starkt medan lokalbyggnader är den kategori som minskat. Även bostäder och anläggning ökade, men endast med 1 till 2 procent.

Nyproduktionen av bostäder toppade under 2017. Sedan dess har aktiviteten minskat och då främst bostadsrätter i flerbostadshus, vilket i sin tur var ett resultat av snabbt stigande utbud av nyproduktion och olika typer av kreditregleringar som till slut knäckte bostadsprisuppgången. Även småhusbyggandet har minskat sedan 2017 men betydligt mindre än byggandet av flerbostadshus. Enligt Byggstartsindex kom nedgången i projektstarter i början av 2018. Under maj i år låg byggstartsindex för nyproduktion av bostäder på 3 vilket innebär att det har upphandlats och byggstartats 3 procent mer i byggkostnadsvolymer den senaste 12-månadersperioden jämfört med samma period ett år tidigare. Det ska dock nämnas att dessa siffror endast innehåller projektbyggda bostäder medan styckebyggda småhus är exkluderade. Det är flerbostadshus som står för tillväxten medan gruppbyggda småhus har utvecklats plant. Skåne är det län av storstadsregionerna som utvecklats svagast medan Stockholm och Västra Götaland utvecklats plant till svagt negativt. Både Uppsala och Örebro, som är bland de större länen, mätt i byggstartsvolymer har utvecklats starkt men från en låg nivå.

Projekteringsindex för nyproduktion av bostäder visar på en svag tillväxt för första gången på drygt ett år. Gruppbyggda småhus är den kategori som bidrar till ökningen medan flerbostadshus fortsätter att falla något. Även här bör man dock vara extra försiktig i tolkningen. I snabba ekonomiska nedgångar som vi upplever nu bromsar ofta byggandet upp snabbt. Ett ökande projekteringsindex kan här istället innebära att projektreserven växer. Geografiskt faller projekteringsindex för samtliga storstadsregioner, mest i Stockholm och Västra Götaland. De tre näst största länen (mätt i projektvolymer) Uppsala, Örebro och Östergötland påvisar alla tillväxt, de två sistnämnda har stark tillväxt.

Enligt Sverige Bygger är nybyggnad av bostäder i Bromstensstaden kvarter Gunhild 5 det största bostadsprojektet (900 Mkr) som väntas att starta vid årsskiftet eller i början av 2021. På andraplats har vi etapp 2 för nybyggnaden av bostadsområde i Bro Mälarstrand. Etappen består av ca 645 bostäder och byggandet förväntas starta vid årsskiftet. Andra större projekt består av nyproduktion av flerbostadshus med lägenheter i kombination med studentlägenheter, radhus och äldreboenden i Stockholm, Enköping och Lund. Nära hälften (48 %) av de 40 största projekten planeras i Stockholms län, följt av 13 procent i Västra Götaland och 8 procent i Skåne.

Christian Brander
Analytiker
Prognoscentret

* Artikeln och statistiken var publicerat i Byggvärlden nr 11-2020.