Nyheter

”Svårgenomförbart renovera Slussen”

Expertgruppen som granskat Slussen: Reigun Thune Hedström, Christel Wiman, Mats Olsson, Sven Lorentzi. Foto: Susanne Bengtsson.

Biltrafiken har prioriterats för högt medan busstrafiken har för låg framkomlighet.

Dessutom blir projektet två miljarder dyrare än väntat.

Det är några av de slutsatser som presenteras av den expertgrupp som granskat Slussen.

På måndagen presenterades den rapport om Slussen som en oberoende expertgrupp arbetat med sedan november på uppdrag kommunstyrelsen i Stockholm. Rapporten är på 170 sidor och nästan lika många sidor där experterna gör sina utlåtanden.

Gruppen började med att konstatera att Slussen är mycket nedsliten. Den nuvarande anläggningen strider också mot gällande detaljplan, liksom även en återuppbyggd kopia skulle göra.

 En renovering är därför omöjlig. Minst 85 procent av anläggningen måste rivas och återuppbyggas för att överleva i hundra år, enligt rapporten.

 Slutsatsen är att Slussen måste byggas om, och att man kan göra det utifrån den nya detaljplanen. ”Att renovera nuvarande anläggning anses som svårgenomförbart och svårt att motivera ekonomiskt. Renoveringen är snarare att likställa med rivning/ återuppbyggnad”, skriver man i rapporten.

– Det handlar om stora grundläggningsproblem sättningar och spänningar i konstruktionen, vilket medför tekniska risker i konstruktionen. Balkar och plattor kollapsar, säger expertgruppens ordförande Mats Olsson.

Vad gäller trafiken, som utgör ett av de sju tematiska områden som man fördjupat sig i, konstaterar man att stadsbusstrafiken har lika låg framkomlighet i det nya förslaget som den har idag, något som gruppen tycker är anmärkningsvärt.

Biltrafiken har oförändrad framkomlighet, medan cykel och gångtrafik har förbättrad framkomlighet och standard.

– Vi tycker att biltrafiken prioriterats för högt och föreslår en nedprioritering.  I rapporten lämnar vi också ett antal rekommendationer som handlar om frågor att utreda vidare inom områden som förbättrad trafiksäkerhet. Trafiklösningen är från 30-talet och möter inte dagens krav på säkerhet och framkomlighet.  Vi föreslår exempelvis en sänkning av hastigheten, säger Mats Olsson.

De offentliga rummens utformning med avseende på utblickar och siktlinjer är ett annat av de områden som gruppen granskat. Man föreslår att ett fördjupat gestaltningsprogram utarbetas där frågan om utblickar och siktlinjer får en väsentlig roll.

– Nya Slussen kommer att ges bättre utsiktsmöjligheter, men från delvis andra platser än idag.

En annan slutsats som expertgruppen presenterade är att projektet blir två miljarder kronor dyrare, 10 miljarder kronor istället för de 8 miljarder som tidigare var sagt. Kostnadsökningen beror på fördyringar främst i form av områdets tekniska förutsättningar och förseningar i besluts- och domstolsprocesser. Det budgeterade riskpåslaget är för lågt.

– Vi ser inte att det går att göra besparingar med osthyvelsmetoden utan det kräver identifiering av någon projektdel.

”Efter att vi genomfört vår granskning finner vi att besluten om projekt Slussen i huvudsak vilar på rättsvisande bedömningar och att beslutsunderlag och beslut tagits på relevanta grunder”, skriver expertgruppen i en slutsats.

Expertgruppen bedömer inte att någon ny detaljplan behövs.

– Den nya detaljplanen som den är utformad rymmer möjligheter till förbättringar som vi föreslagit, säger Reigun Thune-Hedström, som varit en av utredarna.

Rapporten överlämnas nu till staden och politikerna som har att ta ställning till gruppens slutsatser och rekommendationer.

– Jag har stora förhoppningar om att denna lösning går att genomföra. Det är för tidigt att säga något om tidplan, det beror på vad politikerna kommer fram till och vilka rekommendationer vi kommer följa och vilka eventuella förändringar som ska genomföras, säger Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör i Stockholm.