Nyheter

Sverigeförhandlingen vill ha höghastighetståg

Nu har Sverigeförhandlingen lämnat sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
 I det svarar Sverigeförhandlingen bland annat på Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter för höghastighetsjärnvägen. 

Trafikverkets uppdrag från regeringen är att föreslå en utbyggnad inom ramen för den ordinarie infrastrukturbudgeten. Med de förutsättningarna är höghastighetsjärnvägen inte utbyggd förrän cirka 2095. Att bygga för 320 km/tim skulle då enligt Trafikverket medföra kostnader som är svåra att motivera, eftersom den högre hastigheten inte bedöms kunna nyttjas förrän långt fram i tiden, när hela systemet är utbyggt.
Trafikverket konstaterar dock att en högre hastighet kan motiveras om utbyggnaden sker snabbare genom en kraftigt ökad finansiering, till exempel genom lån.

Sverigeförhandlingen föreslår följande när det gäller höghastighetsjärnvägen:

  • Hela höghastighetsjärnvägen bör byggas för 320 km/tim istället för 250 km/tim som Trafikverket föreslår. Hög hastighet är av avgörande betydelse för att den nya järnvägen ska få stora positiva effekter på klimat och samhällsutveckling.  
  • Ostlänken bör byggas för 320 km/tim istället för 250 km/tim som Trafikverket föreslår.
  • Staten bör komplettera anslagsfinansieringen med lån för att säkerställa en snabb utbyggnad av höghastighetsjärnvägen med högre hastighet. Först när hela systemet är utbyggt kan höghastighetsjärnvägens nyttor realiseras. 

 
– Med lånefinansiering kan höghastighetsjärnvägen bli verklighet till år 2035-2040 och spåren byggas för 320 km/tim. Våra nuvarande överbelastade spår avlastas, fler kan resa med tåg, och gods flyttar över från väg till järnväg. Det ger stora samhällsnyttor med bland annat större arbetsmarknadsregioner och ökat bostadsbyggande. Klimatet, resenärerna och samhället kan helt enkelt inte vänta till nästa sekelskifte på detta, säger HG Wessberg, förhandlare Sverigeförhandlingen.

I remissvaret lämnar Sverigeförhandlingen också förslag om bland annat kollektivtrafik och bostadsutbyggnad i storstäderna, Östlig förbindelse och en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Sverigeförhandlingen anser också att snabba regionaltåg med topphastigheter på 250 km/h kan komplettera trafiken och underlätta arbetspendling i en större geografi än idag också för vissa orter där de snabbaste tågen kanske inte stannar. Men de kan inte ersätta ännu snabbare förbindelser.

 Sverigeförhandlingen utgår från att alla belopp och objekt som har avtalats med storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Lund återfinns i den nationella planen för 2018-2029.
Ett arbete pågår för närvarande tillsammans med Trafikverket för att granska överensstämmelsen mellan planförslaget och avtalen.