Nyheter

Sveriges 10 största byggen

Satsningar om totalt 177 miljarder kronor. Byggvärlden har kontaktat byggherrarna för de tio största planerade byggena.<br> — Jag är helt övertygad om att bygget kommer att bli av, säger Gunnar Sibbmark, som jobbar för att Europakorridoren ska bygga

Listan över Sveriges tio största planerade byggen spänner över ett brett fält. Här finns både vägar, järnvägar, vindkraftverk och ett sjukhus.

Dyrast av alla väntas Europakorridoren bli, en höghastighetsjärnväg mellan Helsingborg och Stockholm samt mellan Göteborg och Stockholm, med en uppskattad projektkostnad på mellan 75 och 125 miljarder kronor. Men några investeringsbeslut är ännu inte fattade.

Listan har tagits fram av Sverige Bygger utifrån planerad byggstart mellan 2009 och 2015. Byggvärlden har sedan kontaktat alla byggherrar för att höra efter hur projekten framskrider.

Det visade sig att planerna på ett projekt, pappersmassafabriken i Hissmofors, har skrotats helt. Två projekt, om- och tillbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil och den nya glödgnings- och betningslinjen vid stålverket i Avesta, har skjutits upp på obestämd framtid.

Även i många andra fall är det osäkert om byggprojekten kommer att förverkligas. De tre vindkraftsprojekten på listan, till exempel, väntar på stödpengar från statligt håll som hjälp i sin investering.

Nya Karolinska sjukhuset, däremot, är i gång med förberedande markarbeten. Intill det gamla sjukhuset ska ett nytt, mer centrerat sjukhus uppföras. Läs mer om det på nästa sida.

Fotnot: Vissa stora projekt som har kommit långt i sitt genomförande är inte med på listan. Sverige Bygger registrerar projekt efter entreprenad, vilket innebär att stora projekt finns med i toppen på listan tidigt i planeringsfasen, men halkar ner när arbetet fördelas på fler små entreprenader.

1. Europakorridoren

Projektnamn: Europakorridoren.

Vad innebär projektet: En höghastighetsbana från Helsingborg till Stockholm och från Göteborg till Stockholm.

Byggherre: Sannolikt Banverket.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Teoretiskt möjlig 2012.

Byggkostnad: 75-125 miljarder.

Vad händer nu: En utredning om höghastighetsbanor tillsatt av regeringen pågår. Banverket arbetar med en förstudie om Götalandsbanan.

Blir bygget av: — Ja, jag är 100 procent övertygad. Åtminstone 99,8 procent. Utbyggnaden av höghastighetsbanor har exploderat i Europa, vi ligger redan 30-40 år efter i Sverige. Vi måste inse att vi också måste bygga. Det gäller bara att hitta pengarna. Jag är säker på att det kommer någon form av beslut från regeringshåll nästa år, säger Gunnar Sibbmark, förste vice ordförande för Europakorridoren.

2. Förbifart Stockholm

Projektnamn: Förbifart Stockholm.

Vad innebär projektet: En ny motorväg från Kungens kurva till Häggvik.

Byggherre: Vägverket Region Stockholm.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Uppskattad till tidigast 2011 eller 2012 för förberedande arbeten.

Byggkostnad: 25 miljarder.

Vad händer nu: Regeringen håller på med tillåtlighetsprövning. Projektering av arbetsplan pågår, liksom detaljplanearbete i kommunerna. Miljödomstolen ska pröva villkoren för bygget. Arbete pågår för att lösa finansieringen.

Blir bygget av: — Det utgår jag ifrån. Stockholmsregionen behöver en förstärkt vägkapacitet och det finns en bred politisk enighet om att den ska komma till, säger Johan Söderman, biträdande projektledare för Förbifart Stockholm.

4. Neutronkällan ESS

Projektnamn: ESS (European Spallation Source).

Vad innebär projektet: Världens starkaste neutronkälla.

Byggherre: En koalition av europeiska länder.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Troligtvis 2013.

Byggkostnad: Cirka 15 miljarder kronor.

Vad händer nu: Den grundläggande tekniska designen ska färdigställas, tillståndsprövningar enligt strålskyddslagen, miljöbalken och plan- och bygglagen ska göras.

Blir bygget av: — Ja, det kommer det att bli, säger Patrik Carlsson, biträdande direktör på ESS Scandinavia.

5. Nya Karolinska Solna

Vad innebär projektet: Ett nytt universitetssjukhus.

Byggherre: Stockholms Läns landsting samt det konsortium som får uppdraget.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: 2010.

Byggkostnad: Landstingets investeringsbeslut är 14,1 miljarder kronor. Hur stor del av summan som kommer att utgöra byggkostnaden avgörs i samband med upphandlingen under våren 2010.

Vad händer nu: Förberedande markarbeten, sprängning och rivning pågår.

Blir bygget av: — Det tror jag, men säker kan man aldrig vara förrän avtalet är skrivet med byggkonsortiet. Men alla är på spåret, säger Björn Ekström, teknisk direktör på Nya Karolinska Solna-förvaltningen. Läs mer om Nya Karolinska här intill

6. Projekt Stora Middelgrund

Projektnamn: Projekt Stora Middelgrund.

Vad innebär projektet: Max 108 vindkraftverk vid Kattegatt.

Byggherre: Universal Wind Offshore.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Oklart.

Byggkostnad: Ungefär 13 miljarder kronor.

Vad händer nu: Projektet väntar på regeringsbeslut om ett nytt ersättningssystem för offshorebaserad vindkraftsel. Tillstånd för kabelnedläggning väntas under hösten.

Blir bygget av: — Det blir av. Sverige har förbundit sig att bygga ut vindkraften till 2020 till 30 terawattimmar, då måste vi bygga offshore. Det är bara en fråga om hur många vändor politikerna måste ta, säger Ola Gejervall, delägare och vd i Universal Wind Offshore.

7. Östlig förbindelse

Projektnamn: Östlig förbindelse.

Vad innebär projektet: En tunnel som förbinder Norra och Södra länken.

Byggherre: Vägverket Region Stockholm.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Troligen efter 2015.

Byggkostnad: Cirka 12 miljarder kronor.

Vad händer nu: Ingenting. Vägverket avvaktar den nationella planen, som ska godkännas av regeringen, för att se om projektet får anslag.

Blir bygget av: — Jag har inte en susning, säger Kerstin Örtengren, projektledare på Vägverket.

3. Kriegers flaks vindkraftspark

Projektnamn: Kriegers flaks vindkraftspark.

Vad innebär projektet: 128 vindkraftverk vid Kriegers flak i Östersjön.

Byggherre: Vattenfall.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Uppskattad till 2012.

Byggkostnad: Cirka 15-20 miljarder kronor.

Vad händer nu: Vattenfall arbetar med att avsluta tillståndsprocesserna och utreda förutsättningarna på platsen, bland annat kring geoteknik och hydrografi, och att studera olika alternativ kring elanslutning.

Blir bygget av: — Ja, det tror jag, säger Göran Loman, projektledare på Vattenfall.

9. Taggen Vindpark

Projektnamn: Taggen Vindpark.

Vad innebär projektet: Nybyggnad av 60-83 vindkraftverk i Hanöbukten.

Byggherre: Taggen Vindpark (som ägs av Vattenfall Vindkraft, Wallenstam Energi och Triventus).

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: 2012-2015.

Byggkostnad: 7,5-9 miljarder.

Vad händer nu: Taggen Vindpark utreder riskerna med närheten till Ravlunda skjutfält.

Blir bygget av: — Det är jättesvårt att säga. Vi har inte alla tillstånd klara än och vi har problem med Försvaret. De har en skjutbana vid Ravlunda söder om Åhus och ammunition kan rikoschettera ut till havs, säger Jan Norling, projektledare vid Vattenfall Vindkraft.

8. Cokerprojektet

Projektnamn: Cokerprojektet.

Vad innebär projektet: Om- och tillbyggnad av raffinaderiet i Lysekil för att förädla tjockolja till fordonsbränsle.

Byggherre: Preemraff Lysekil.

Entreprenörer utsedda: Nej.

Byggstart: Oklart.

Byggkostnad: Cirka 10 miljarder kronor.

Vad händer nu: Projektet har skjutits upp på obestämd tid.

Blir bygget av: — Jag hoppas det. Men det är ett osäkert läge i omvärlden och på oljemarknaden. Vi får vänta och se, helt enkelt, säger Teresia Christborn, informationsansvarig på Preemraff i Lysekil.

10. Ny betningslinje vid Avesta jernverk

Projektnamn: Projekt 2015.

Vad innebär projektet: Ny glödgnings- och betningslinje samt ombyggnad av stålverket i Avesta.

Byggherre: Outokumpu Stainless, Avesta jernverk.

Entreprenörer utsedda: Peab hade uppdraget att bygga om stålverket, i övrigt var entreprenörer inte utsetts.

Byggstart: Var satt till 2010, men är nu uppskjuten.

Byggkostnad: 5,1 miljarder kronor.

Vad händer nu: Projektet är uppskjutet, i första hand i 12 månader, på grund av försämrad efterfrågan.

Blir bygget av: — Jag känner mig ganska trygg i att det blir av över huvudtaget, sen är frågan när det blir, säger fastighetschef Anders Hansson.

Sveriges 10 största planerade byggen 2009-2015

1. Europakorridoren, nybyggnad av höghastighetsjärnväg, 75-125 miljarder kronor, byggstart teoretiskt möjlig 2012.

2. Förbifart Stockholm, motorväg mellan Kungens kurva och Häggvik, 25 miljarder kronor, byggstart tidigast 2011.

3. Kriegers flaks vindkraftspark, ny vindkraftspark i Östersjön, 15-20 miljarder kronor, uppskattad byggstart 2012.

4. ESS, nybyggnad av forskningsanläggning i Lund, 15 miljarder kronor, byggstart troligtvis 2013.

5. Nya Karolinska sjukhuset, nybyggnad av sjukhus i Solna, 14,1 miljarder kronor, byggstart 2010.

6. Stora Middelgrund, nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, cirka 13 miljarder, oklar byggstart.

7. Östlig förbindelse, nybyggnad av östlig förbifart till Stockholm, cirka 12 miljarder kronor, byggstart troligen efter 2015.

8. Cokerprojektet, om- och tillbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil, 10 miljarder, uppskjuten byggstart.

9. Taggen Vindpark, nybyggnad av vindkraftverk i Kristianstad, 7,5-9 miljarder kronor, byggstart 2012-2015.

10. Projekt 2015, ny betningslinje vid Avesta jernverk, 5,1 miljarder, uppskjuten byggstart.