Nyheter

Svevia får grönt ljus trots nej från sameby

Svevia får tillstånd för utökad bergtäkt och asfaltstillverkning i ett område i Skellefteåtrakten. Foto: Getty Images

Både länsstyrelsen och Mausjaure sameby har motsatt sig en ansökan från Svevia om fortsatt och utökad bergtäkt och asfaltstillverkning i ett område i Skellefteåtrakten. Men mark- och miljödomstolen lämnar nu klartecken i en dom, förutsatt att en rad uppställda miljövillkor följs.

Svevia AB sökte tillstånd enligt miljöbalken på flera fastigheter i Skellefteå Bergsby bedriva täktverksamhet, asfalttillverkning, betongtillverkning och återvinningsverksamhet.

Bland remissinstanserna motsätter sig Sametinget, Länsstyrelsen och Mausjaure sameby verksamheten.
Sametinget anför bland annat att täktverksamheten ligger inom vinterbetesland för Mausjaure sameby.
”Den utvidgade täkten och områden för vattenavledning samt verksamheten tillsammans med fler människor i markerna riskerar att omöjliggöra renskötseln”, skriver de.
Samebyn menar att de alltigenom processen gar framhållit brister i miljökonsekvensbeskrivningen som rör rennäringen och samebyns markanvändning.

Länsstyrelsen yrkar i första hand att ansökan ska avvisas. Länsstyrelsen konstaterar att det trots kompletteringar kvarstår flera brister i ansökningshandlingarna när det gäller yrkandena samt verksamhetens omfattning, utformning, tillståndstid och miljökonsekvenser.

Men mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt går på Svevias linje och beviljar tillstånd, förusatt att en rad villkor gällande miljön följs

Bland villkoren finns krav på bullernivåer, grundvattennivåer, skogsavverkning, spridning av damm, energianvändning, att meddela berörda i området om sprängningar och under perioden 1 oktober till 30 april ska samråd ske med berörd sameby inför sprängning, borrning och skutknackning. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2040.

Verksamheten som fått tillstånd nu ska ha satt igång senast två år efter lagakraftvunnen dom, annars förfaller tillståndet.

Källa: Nyhetsbyrån Sirén