Nyheter

Teknikföretagen lägger eget lagförslag

Varken Svenskt Näringsliv eller Teknikföretagen anser att Lavalutredningens förslag kan genomföras i praktiken. Det visar remissvaren, skriver Lag & Avtal.

Minimilön i lag är den bästa lösningen, menar Teknikföretagen. Det skulle lämna den svenska kollektivavtalsmodellens verkliga kärna, att parterna oberoende av staten reglerar villkoren för sina medlemmar, orörd.

En sådan lön skulle vara nationell och bestämmas av en så långt möjligt oberoende statlig myndighet. Den skulle hållas på en rimlig nivå lagom för att motverka social dumpning och utan att närma sig normallönenivåerna, skriver Lag & Avtal.

Teknikföretagen bifogar inte något lagförslag för hur en sådan lagstadgad minimilön skulle se ut eftersom det är tämligen givet. Det menar undertecknarna förhandlingschefen och chefsjuristen Anders Weihe och juristerna John Wahlstedt och Per Dalekant.

Men för det fall lagstiftaren inte anser lagstadgad minimilön skulle vara lämplig har Teknikföretagen konstruerat en egen modell, som bättre än Stråths förslag motsvarar den svenska kollektivavtalsmodellen och EG-rättens krav.

Till den så kallade utpekandemodellen har Anders Weihe med flera bifogat lagtext. Deras förslag till lag om vissa minimivillkor i arbetslivet med mera innehåller nio paragrafer. Tanken är att denna lag ska ersätta Lex Britannia och Utstationeringslagen.

I ett förslag till förordning anges att Medlingsinstitutet i samråd med parterna ska välja ut vilka kollektivavtalsbestämmelser som ska gälla.

Modellen bygger på att staten fastställer vilket eller vilka kollektivavtal inom en av sju sektorer som är mest representativt. De sju sektorerna är industri-, tjänste-, handel-, hotell-, restaurang-, byggnads- samt transportsektorn.

Reglerna om kortaste vilotid och längsta arbetstid samt minimilön i det av staten fastställda kollektivavtalet ska sedan tillämpas för samtliga arbetstagare hos samtliga företag som är verksamma inom den aktuella sektorn i Sverige. På så sätt undviks diskriminering mellan svenska och utländska företag och ett utländskt företag vet vilka villkor som kommer att gälla vid en utstationering till Sverige, anser Anders Weihe med flera.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal

Läs fler nyheter på www.lag-avtal.se