Nyheter

”Testa regelförenklingar i pilotkommuner”

Annie Lööf. Foto Johan Jeppsson..

Begränsa okynnesöverklaganden, gör det möjligt att erbjuda alternativa brandskyddslösningar i tillfälliga bostäder och liberalisera strandskyddet.

Det är några av de förslag för ökat bostadsbyggande som Annie Lööf kommer att presentera i samband med Centerpartiets kommundagar denna vecka.  

 I samband med Centerpartiets kommundagar i Karlstad senare i veckan kommer fem nya förslag för ökat bostadsbyggande presenteras av Annie Lööf.

Ett av dessa förslag är att minska kretsen av personer som har möjlighet att överklaga planerade byggen – vilket i dagsläget utgör en bromskloss ibland annat Stockholm där det i regel tar 7-10 år från idé till färdigt hus.

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet, kommenterar förslaget:

– Strandskyddet omöjliggör i många fall byggnation, där måste den lokala makten öka. Det skulle öka mängden byggbar mark och även öppna upp för landsbygdsutveckling och turism i attraktiva miljöer.

Det har länge pratats om regler som går ut på att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna.

– Vi har tidigare föreslagit en lång rad förenklingar på bostadsområdet som bidrar till att förtäta och öka byggandet hela landet. Vi tycker att det nu är dags att testa och utvärdera i skarpt läge i ett antal pilotkommuner. Då kan vi också få fler svar och korta processen från idé till färdig bostad, säger Ola Johansson.

Här är alla fem förslag:

Begränsa okynnesöverklaganden och minska sakägarkretsen

För att öka byggandet behövs åtgärder som förkortar, förändra och förenklar plan- och bygglovsprocesserna. Långa handläggningstider och överklagande är två huvudorsaker till segdragna byggprocesser. Stockholms kommun är ett avskräckande exempel med en genomsnittstid på 7-10 år från idé till färdigt hus. En uppskattning är att denna tid kan halveras genom att bland annat begränsa möjligheterna till okynnesöverklagande och göra sakägarkretsen mindre. Centerpartiet vill därför att PBL ändras så att sakägarkretsen enbart omfattar de som är ”direkt berörda”.

Testa större regelförenklingar i pilotkommuner

Utöver ovanstående förslag finns det behov av att i mindre skala testa och utvärdera ytterligare regelförenklingar. Centerpartiet vill därför att ett antal pilotkommuner ges möjlighet att pröva möjligheterna att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna, till exempel genom förkortad handläggning, förenklade bullerregler, flexiblare tolkning av detaljplaner och införandet av enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område. 

Inför privat initiativrätt

Bostadsplanering är kommunernas ansvar enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Dagens planmonopol innebär att den som vill bygga måste begära ett så kallat planbesked från kommunen. Något som skulle snabba på hanteringen för bygglov är att införa privat initiativrätt enligt norsk modell. Privat initiativrätt innebär att fastighetsägare och byggföretag kan komma med förslag till detaljplaner som kommunen prövar och tar beslut om. Modellen gör det möjligt att avlasta kommunernas förvaltningar från tids- och personalkrävande handläggning utan att inskränka det kommunala planmonopolet.

Alternativa brandskyddslösningar i tillfälliga bostäder

Brandskydd i fastigheter ska alltid vara ett krav. Samtidigt finns det i kommun-Sverige berättigad kritik mot att tillgängliga och befintliga lokaler inte kan användas för tillfälliga boenden för asylsökande på grund av snäva och hårda tolkningar av regelverk och praxis. 

Det måste finnas möjligheter att erbjuda brandskydd utan att alltid genomföra omfattande, dyra och tidskrävande ombyggnationer av befintliga lokaler. Mot bakgrund av kommunernas pressade situation vill Centerpartiet ge Boverket i uppdrag att se över vilka alternativa sätt ett skäligt brandskydd kan uppnås i tillfälliga bostäder utan att behöva genomföra kostsamma ombyggnationer. 

Liberalisera strandskyddet

Sverige har 385 000 kilometer strand, motsvarande tio gånger jordens omkrets. Vi har samtidigt en lagstiftning kring byggande i närheten av vatten som bara tillåter byggnation vid ”särskilt skäl”. Möjligheten att bygga i attraktiva lägen handlar inte bara om att möjliggöra landsbygdsutveckling, turism och attraktiva boendemiljöer. Det öppnar även upp en marknad och stärker små företag på orter där större byggföretag inte är intresserade av att etablera sig. Mot bakgrund av Sveriges omfattande bostadsbrist är en liberalisering av strandskyddet lågt hängande frukt för att kraftigt öka mängden byggbar mark i många av Sveriges 290 kommuner.