Nyheter

”This is bigger than Biden”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 ”Bigger than Biden!” Så beskriver infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens satsning på transportinfrastruktur, där ramen för perioden 2022–2033 föreslås till 799 miljarder. Höghastighetsbanor och Norrbottniabanan lyfts som särskilt angelägna projekt.

Regeringen lägger fram en infrastrukturproposition med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder. Sammanlagt uppgår ramen till 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033.   

– Det här är den största satsningen i modern tid på infrastruktur, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth  (S), på en presskonferens på fredagen.

Han ser infrastruktursatsningen som en del av den gröna återstarten som det talas om i både europeiska och internationella termer. 

– Det talas om Joe Bidens infrastruktursatsning, men när vi räknar på det så kan vi konstatera att ”this is bigger than Biden”.  Med den här stora ramen tror jag att det än många i kommuner och i näringslivet som blir riktigt nöjda.   

Propositionen Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige lägger grunden för att göra det möjligt för Sverige att nå både transportpolitiska mål och klimatmål.   
– Med denna proposition tar vi ett stort steg för att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger miljö- och klimatminsiter Per Bolund (MP).

De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor.

Merparten av pengarna, 437 miljarder kronor, ska satsats på nya investeringar enligt infrastrukturpropositionen. Utbyggnaden av stambanor för höghastighetståg samt Norrbottniabanan mellan Umeå och Luleå är projekt som ministrarna lyfter som särskilt angelägna. 

– Vi kan både fullfölja de satsningar som aviserades 2018 och samtidigt ge förutsättningar för nya stambanor för höghastighetståg och andra angelägna satsningar, säger Tomas Eneroth.

Utbyggnaden av nya stambanor är viktig för att öka kapaciteten i järnvägsnätet, knyta landets tre storstadsregioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större arbetsmarknadsregioner, enligt regeringen.

– Utbyggnaden av stambanor för höghastighetståg ska fullföljas. Vi måste se till att man kan resa hållbart i framtiden. Sverige ska bli ett hållbart framtidsland, säger Per Bolund. 

Underhåll av befintlig infrastruktur ska också genomföras. Regeringen föreslår att medel till drift och underhåll av järnvägen blir 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor. Medel till underhåll av vägar föreslås bli 197 miljarder kronor – en ökning med 33 miljarder kronor.

Regeringen lämnar nu över propositionen till Riksdagen. Riksdagen väntas fatta beslut om infrastrukturpropositionen i juni. Förslagen lägger grunden för den kommande nationella planen för transportinfrastrukturen. 

Efter att infrastrukturpropositionen beslutats av riksdagen fortsätter arbetet med den så kallade åtgärdsplaneringen. Den innebär att de åtgärder som bör prioriteras in i den nationella planen identifieras. Beslut om ny nationell plan planeras till 2022.

Trafikverkets planförslag bedöms redovisas till regeringen under hösten.