Nyheter

Tillväxtlän bygger mest

Det råder stora regionala skillnaderna i nivån på bostadsinvesteringarna. Tillväxtlänen har investerat mest i bostäder den senaste femårsperioden, visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Som väntat ligger Stockholms län i topp räknat i bostadsinvesteringar per person, följt av Uppsala och Skåne. I snitt 7 000 kronor per invånare investerades i bostäder i Stockholm under perioden 2003-2007. I botten ligger Gävleborg och Västernorrland, där bostadsinvesteringarna stannade på cirka 1 000 kronor per person.

Sveriges Byggindustriers, BI, mätningar visar som väntat att bostadsinvesteringarna följer takten på befolkningsförändringarna i länen. Stockholm har haft störst befolkningsökning under femårsperioden, följt av Skåne och Halland.

Men förändringarna i befolkningsmängden är inte enda förklaringen till investeringsgraden, menar BI. ”En annan viktig orsak är att entreprenörer och byggherrar är mindre benägna att verka i områden med sämre befolkningstillväxt — riskpremien är för hög”.

Bättre infrastruktur, större möjligheter att pendla för invånarna och nytänkande i planprocessen är tre faktorer som skulle kunna förbättra marknadsvillkoren för bostadsbyggande även i regioner där investeringarna är låga i dag, menar BI.

Mätningarna bygger på RBI Byggfaktas projektinformation, som granskas och bearbetas av Sveriges Byggindustrier.