Nyheter

Tingsrätten har avgjort tvisten mellan SSM och köparna

Brf West Side Solna. Bild: SSM

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i en tvist mellan Brf West Side Solna och ett par som  tecknat förhandsavtal för bostadsköp.
Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel.

Köparna hade yrkat att tingsrätten skulle förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott om 25 000 kronor med viss ränta. Köparna påstod i målet att förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel och att de dessutom haft rätt att häva och säga upp avtalet. Köparna yrkade även ersättning för sina rättegångskostnader.

Tingsrätten ogillar käromål och fastslår att bostadsköparna är skadeståndsskyldiga gentemot Bostadsrättsföreningen West Side Solna eftersom de, i strid med förhandsavtalet av den 8 december 2015, har underlåtit att förvärva lägenhet 8-1301 på Råsundavägen 166.

Tingsrätten ålade också paret att ersätta bostadsrättsföreningen för  rättegångskostnader med cirka 550 000 kronor.

Inflyttning i Brf West Side Solna är beräknad att påbörjas under tredje kvartalet 2019.