Nyheter

Ökad produktivitet och kortare byggtid med träbyggande

Lars Stehn, Professor vid Luleå Tekniska Universitet. Bild: Sveriges Träbyggnadskansli

Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 procent och kortat byggtiden med 3,3 månader. Det visar en ny studie av den industriella träbyggsektorn gjord av Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin.

Men det har saknats kunskaper om skillnader i produktivitet mellan det traditionella byggandet och det industriella byggandet på grund av brist på data för det industriella byggandet.

En studie på LTU har haft som huvudfråga att ta reda på hur produktivitetsutvecklingen för industriellt byggande i Sverige ser ut. Och slutsatsen som presenterats i dagarna har visat på positiva siffror.

Graf från rapporten. Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande

Bland annat har man kommit fram till att ledtiden i medeltal var 3,3 månader kortare för industriellt byggda flerbostadshus. I medeltal sett ur byggkostnad/m2 BTA är produktiviteten för industriellt framställda flerbostadshus 30 procent högre jämfört med konventionella flerbostadshus.

– Som forskare har jag följt det industriella byggandet under lång tid och har därmed också kontakt med de ledande företagen. Jag visste att den här industrin besitter en stor styrka och att utvecklingen gått åt det här hållet. Men att nu kunna mäta på branschnivå och få siffrorna svart på vitt har visat resultat som vida överstigit mina förväntningar, säger professor Lars Stehn, i en kommentar till studien.

– Det finns goda skäl att fortsätta expandera den här sektorn. Sverige ses redan som föregångare, och vi har stora möjligheter att utvecklas till en internationell nod för industriellt träbyggande.

Lars Stehn får medhåll av Jerker Lessing, internationell företrädare för branschen genom uppdraget som adjungerad professor i industriellt byggande på Stanford University samt forsknings- och utvecklingschef på BoKlok, som också deltagit i studien.

– Det finns en potential för svenska företag som är långt större än den svenska marknaden, och för att nå den behöver industri och akademi fortsatta den gemensamma utvecklingen på väg mot industri 4.0. Vi har verkligen ett momentum för att utveckla den här branschen till en ny exportindustri.

En annan stor drivkraft är klimatfrågan.

– Branschens styrka ligger i den förnyelse av byggindustrin som det industriella byggandet innebär. Ett effektivt nyttjande av resurser är förutom en hållbarhetsfråga också den enda vägen mot kostnadseffektivitet, kommenterar Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Studien presenterades av professor Lars Stehn på ett seminarium i riksdagen under torsdagen.

Studien ”Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande” finns tillgänglig här.