Nyheter

Transportsektorn in i ny tillväxtfas

Index (byggstarts- och projekterings-) för investeringar i transportinfrastruktur. Källa: Sverige Bygger

Sverige Byggers byggstartindex för den totala byggmarknaden visade i slutet av januari en oförändrad tillväxt, samtidigt som projekteringsindex också visade oförändrad nivå. Det är främst anläggning och bostäder som bidragit till vändningen medan industrier och lokaler fortsätter att visa sjunkande byggstarts nivåer. Projekteringsindex för anläggning, som under 2018 föll kraftigt, har under senare delen av 2019 åter tagit sig upp på positiva nivåer för att vid årsskiftet landa på en 10-procentig tillväxt. Transportinfrastruktur följer samma trend som den totala anläggningssektorn vilket indikerar att vi har tagit oss in i en ny tillväxtperiod för det segmentet.


Totalt för byggmarknaden, i riket som helhet, har Byggstartsindex vid slutet av januari åter tagit sig upp till nollstrecket. Det innebär att det har upphandlats och byggstartats ungefär lika mycket byggkostnadsvolymer den senaste 12-månadersperioden jämfört med samma period ett år tidigare, (inkluderat nybyggnation, renovering, ombyggnad och tillbyggnad).

Det är främst anläggning och bostäder som bidragit positivt med en uppgång på 16 respektive 2 procent. Projekteringsindex för den totala byggmarknaden är oförändrad jämfört med nivån för ett år sedan, främst på grund av en nedgång på -10 procent för bostäder medan de övriga kategorierna ser ökande projekteringsvolymer.

En närmare granskning av transportsektorn visar ett byggstartsindex som ökar 24 procent i slutet av januari. Den kraftiga tillväxten kan nog delvis förklaras av en rekyl på det fall i starter vi såg under slutet av 2018 och under delar av 2019. Projekteringsindex, som indikerade kraftigt fallande projekteringsnivåer under perioden augusti 2018 till augusti 2019 har successivt gått över till att åter indikera kraftigt ökande nivåer. Någon exceptionell uppgång i byggandet väntas dock inte på kort sikt, då planeringshorisonten för dessa projekt ofta är lång.

Vägar, vilken är den klart dominerande sektorn inom transportinfrastruktur, har det senaste året ökat i byggstarter med 4 procent, men det är efter en nedgång på -7 procent under föregående år. Projekteringsindex är dock upp hela 26 procent under samma period och där ser vi stigande trender i alla delsektorer utom bil- och bussanläggningar samt järnväg och spårväg som uppvisar en tillbakagång, (-76 samt -16 procent). Tunnlar/bergrum är den projekteringsvolym som ökar kraftigast, 507 procent upp, stor del förklaras av tunneldrivning kopplad till förbifart Stockholm som nu börjar komma igång.

Järnväg totalt har i den senaste mätningen i byggstarter ökat (42 procent) samtidigt som projekteringsindex fallit med -16 procent. Då bör påpekas att järnvägsprojekterandet ökade med hela 180 procent under 2017 vilket gör att det finns en hel del projekt som påbörjats under perioden, trots att projekterings index för kategorin föll under fjolåret.

Vi har stora regionala variationer där tex byggstarterna för transportinfrastruktur totalt ökat mest i Kalmar, Örebro och Gotlands län (upp 233, 226 respektive 195 procent). Stockholm, som är den enskilt största marknaden, har en uppgång i byggstartsindex på 23 procent där ett antal stora projekt fortfarande är i tillväxtfas. Den mest omfattande nedgången ser vi i Blekinge län (minus 80 procent). Projekteringsindex ökar i 9 av 21 län, där Jämtlands och Västmanlands län sticker ut med uppgångar på över 500 procent.

Enligt Sverige Bygger är ”Gettjärn” (anläggning för fordonstester) fortfarande det största projekt som planeras bli påbörjat under 2020, projektet fanns med för start under 2019 men har nu skjutits fram till 2020, datum för byggstart är osäker då finansieringen ännu inte är på plats. Järnvägsprojektet ”Utbyggnad västkustbanan” kommer in som tvåa på listan före utbyggnaden av tvärbanan mellan Bromma flygplats och Helenelund.

Mattias Pettersson
Marknadsanalytier
Prognoscentret

Största projekten (baserat på byggkostnad i miljoner kronor)

                        

Projektnamn Projekt Kommun Byggkostnad
Climate arena, Gettjärn Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne Sunne 5500
Ängelholm-Romares väg/Maria Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg Ängelholm 2400
Henriksdals reningsverk, avloppstunnel Henriksdalsanläggning Nybyggnad av avloppstunnel mellan Bromma och Nacka Nacka 2000
Bromma flygplats-Helenelund Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund Stockholm 1500
Järfällatunneln, Upphandling 4713 Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby Järfälla 1250
Göteborgs hamn/Lundbyleden, Entreprenad E6.21 Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet Göteborg 1100
Spårvagnsdepå Ringön Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2 Göteborg 1000
Älvsjödepån Upprustning av pendeltågsdepå i Älvsjö Stockholm 860
Västkustbanan syd Basunderhåll järnväg Västkustbanan syd Göteborg 850
Blå linjen, anläggningsentreprenad Sofia, Upphandling 7715 Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia Stockholm 750
Stockholms Central Stationsåtgärder vid Stockholms Central Stockholm 600
Hisingsleden E6.20, södra delen Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen Göteborg 600
Ramavtal; entreprenader ytteranläggning (ÖR 2) Ramavtal för införande av ERTMS-signalsystem längs järnväg Stockholm 600
Projekt Norrbotniabanan Entreprenad Jord/bergbank Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva Umeå 600
Arendal 2, Arken Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1 Göteborg 500
Enlunda bussdepå Nybyggnad av bussdepå på Färingsö Ekerö 465
Gävle-Ljusne (Åänge) Spårbyte längs Ostkustbanan mellan Gävle-Ljusne (Åänge) Gävle 427,5
Blå linjen Sockenplan, etapp 1, Upphandling 9711 Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 1 Stockholm 400
Sundsvalls Logistikpark Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall Sundsvall 400
Bjärlöv-Broby Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby Östra Göinge 400
Delen Dunsjö-Jakobshyttan Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön Motala 400
Ekerövägen E3; Edeby-Nockeby Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3 Ekerö 400
Bjärlöv-Hanaskog Ombyggnad av väg 19 mellan Bjärlöv-Hanaskog Kristianstad 400
Blå linjen, Spår och servicetunnel Kungsträdgården, Upphandling 7711 Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården Stockholm 400

Källa: Projektrapport från Sverige Bygger online, data från 2020-02-03