Nyheter

Tre exploateringsavtal i kvarteret Brännaren ger skjuts åt Sorgenfri

Visionsbild över kvarteret Brännaren, Sorgenfri, med Benzonhuset. Vy från Industrigatan. Bild: Ludvig von Hofsten/Malmö stad

Omvandlingen av Sorgenfri, från gamla industrier till modern kvartersstad, går vidare i kvarteret Brännaren.
Tre exploateringsavtal, som tillsammans möjliggör drygt 300 nya bostäder, har godkänts av Malmö stads tekniska nämnd.
Nu återstår ett sista exploateringsavtal innan en ny detaljplan kan antas.

Exploateringsavtal har tecknats med Riksbyggen ek. förening, Kungsleden Fastighets AB och Granen Fastighetsutveckling AB för fastigheterna Brännaren 2, Brännaren 3 och Brännaren 19.
Drygt 300 nya bostäder möjliggörs genom dagens avtal.
Till detta kommer ytterligare cirka 200 bostäder på kommunens mark och inom fastigheten Brännaren 18.

– De privata fastighetsägarna i kvarteret Brännaren är nu också beredda att satsa på utvecklingen av Sorgenfri. I och med det kan omvandlingen av kvarteret Brännaren dra igång på allvar, säger Jan Johansson, fastighetskontorets projektledare för Sorgenfri, i ett pressmeddelande. 

För kvarteret Brännaren pågår detaljplanearbete. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för en ny kvartersstad inom det gamla storkvarteret Brännaren, med både gammal och ny bebyggelse och en blandning av bostäder, skola, förskola, idrottshall, kontor och centrumfunktioner. 

Malmö stad har under 2017 förvärvat fastigheterna Brännaren 20, Brännaren 8 och Brännaren 9. För att detaljplanen ska kunna antas av stadsbyggnadsnämnden krävs att exploateringsavtal tecknats för fastigheterna Brännaren 2, Brännaren 3, Brännaren 18 och Brännaren 19. Tre av dessa är nu klara.

Brännaren 2 ägs av Riksbyggen ek. förening. Fastigheten är i dag i princip obebyggd, frånsett en äldre, förfallen och q-märkt tegelbyggnad, det sk Benzon-huset.
Enligt exploateringsavtalet ska fastighetsägaren utan ersättning överlåta ett markområde om 3 275 m² till Malmö stad, för anläggande av gator och torg. Förslaget till detaljplan ger fastighetsägaren nya byggrätter för bostäder och service om 13 900 m² BTA (bruttoarea), totalt cirka 140 bostäder.

Brännaren 3 ägs av Kungsleden Kåsan AB, ett dotterbolag till Kungsleden Fastighets AB.
Fastigheten som ligger i mitten av kvarteret, mot Industrigatan, är i dag bebyggd och har ett antal befintliga hyresgäster.
Enligt exploateringsavtalet ska fastighetsägaren utan ersättning överlåta ett markområde om 1 250 m² till Malmö stad, för anläggande av gator och torg. Förslaget till detaljplan ger fastighetsägaren nya byggrätter för bostäder, service och kontor om 4 230 m² BTA, samt byggrätt för det parkeringshus med 700 parkeringsplatser som ska tillgodose parkeringsbehoven i hela kvarteret Brännaren.
Här finns uppskattningsvis plats för 20-30 nya bostäder.

Brännaren 19 ägs av Industrigatan i Malmö AB, ett dotterbolag till Granen Fastighetsutveckling AB.
Fastigheten som ligger i kvarterets nordvästra hörn, mot Industrigatan och Nobelvägen, är i dag obebyggd.
Enligt exploateringsavtalet ska fastighetsägaren utan ersättning överlåta ett markområde om 3 050 m² till Malmö Stad, för anläggande av gator och torg. Förslaget till detaljplan ger fastighetsägaren nya byggrätter för bostäder och service om 17 350 m² BTA, med plats för cirka 170 bostäder.

– Det här är ett rejält kliv framåt mot kvartersstad med bostäder, skola, förskola och nya arbetsplatser istället för industrier och outnyttjad mark i Sorgenfri. Vi närmar oss en möjlig byggstart för den nya grundskolan, som blir viktig för alla barn som kommer att växa upp i området, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Det är ett stort tryck på att bygga och bo i Sorgenfri och det är fantastiskt att se hur gammal industrimark förvandlas till en levande stadsdel med bostäder och skola, och tillförs nya värden i form av grönska, parker och ekosystemtjänster. Kvarteret Spårvägen är redan på god väg, nu är det snart Brännarens tur, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.