Nyheter

Tror på snabbare byggtakt med industriell träbyggnation

Professor Lars Stehn leder projektet vid Luleå tekniska universitet.

Bostadsbyggandet ökade förra året, trots pandemin, och att bygga i trä blir allt vanligare, visar en ny rapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF. Samtidigt startar Luleå tekniska universitet ett projekt i syfte att utveckla det industriella träbyggandet.  

Enligt preliminära siffror från SCB ökade bostadsbyggandet förra året med sex procent. Av dessa byggs allt fler i trä. Antalet levererade småhus i trä ökade förra året med fyra procent och antalet levererade lägenheter i flerbostadshus med stomme i trä ökade med 18 procent, enligt TMF:s marknadsstatistik. Totalt levererades närmare 5000 småhus i trä och 4500 lägenheter med stomme i trä. 

– Coronapandemin har påverkat hela världsekonomin men de dystra prognoserna för 2020 infriades inte fullt ut. Vårens konjunkturbedömningar visar också flera positiva signaler för den nära framtiden och exempelvis bostadsbyggandet står sig bättre än befarat. Även för våra företag inom bygginredningar och möbeltillverkning finns anledning för en försiktig optimism, säger David Johnsson, vd på TMF.  

Enligt Svensk Träbyggnadskansli, som tillsammans med Svenskt Trä och TMF verkar för ett ökat träbyggande, växer det industriella träbyggandet nu snabbt. 
– Redan 2019 nådde träbyggandet en marknadsandel på 20 procent för bostäder i flerfamiljshus, och riktningen pekar stadigt uppåt. Den stora drivkraften är klimatfrågan, men branschens styrka ligger i den förnyelse av byggindustrin som det industriella byggandet innebär. Ett effektivt nyttjande av resurser är förutom en hållbarhetsfråga också den enda vägen mot kostnadseffektivitet, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. 

Enligt Svensk Träbyggnadskansli har den traditionella byggindustrin under lång tid haft en svag produktivitetsutveckling, medan de flesta andra industrigrenar ständigt förbättrar sin produktivitet. För att ta reda på om den industriella träbyggnadsindustrin är lösningen på problemet startar nu Luleå tekniska universitet ett projekt som ska undersöka branschens prestanda. 

– Huvudfrågan för detta projekt är att ta reda på hur produktivitetsutvecklingen för industriellt byggande i Sverige ser ut, säger professor Lars Stehn, forskare inom industriellt och hållbart byggande vid LTU och fortsätter: 
– Jag har följt det industriella byggandet under lång tid och har därmed också kontakt med de ledande företagen. Genom att förstå styrkor och svagheter i produktivitetsutvecklingen skapas förutsättningar för ännu kraftfullare utveckling, och det på ganska kort sikt.

Projektet leds av Lars Stehn, som ansvarar för det vetenskapliga arbetet, medan Jerker Lessing, FoU-chef på BoKlok, är biträdande projektledare och leder arbetet med förankring i industrin.
– Det finns en potential för det industriella träbyggandet som är större än den svenska marknaden, säger Jerker Lessing, som även är adjungerad professor i industriellt byggande vid Stanford University.

Jerker Lessing framhåller att de svenska företagen är internationellt ledande inom det här området, men att det saknas vedertagna mått vilket behövs för att kunna följa produktivitetsfördelarna och ytterligare accelerera utvecklingen. 
– För svenska företag finns en stor potential i att utöka marknadsnärvaron till fler länder och marknader och på så vis få större volymer som kan bära investeringar i såväl teknikutveckling som tillverkningskapacitet. 

Projektteamet stöds också av en arbetande referensgrupp bestående av såväl akademi- som industrirepresentanter.