Nyheter

Tusentals hus byggda med skandalmetoden

50 000 byggnader kan ha byggts med den kritiserade enstegstätade fasadmetoden. Uppskattningen görs av SP i lägesrapporten kring fuktproblemen med metoden.

SBUF finansierar en studie som ska kartlägga omfattningen av fuktskador på grund av enstegstätade, putsade fasader samt ge förslag till åtgärder. Studien har försenats och väntas bli klar till våren.

I början av november presenterade SP emellertid en lägesrapport från studien. I den uppskattar man antalet byggnader som kan ha byggts med metoden till mellan 30 000 och 50 000. Uppskattningen har gjorts utifrån uppgifter från putsleverantörer.

Merparten av husen har en yttre putsbärande isolering av mineralull. På Västkusten och Skåne är dock styrencellplast EPS vanligast.

SP har hittills inventerat 706 hus som har byggts med metoden. I lägesrapporten skriver SP att man utifrån inventeringarna kan få intrycket att fuktskador förekommer endast i Stockholm, på Västkusten och i Skåne, endast på väggar med tunnputs på EPS, samt endast på nybyggda hus. Men så är det inte.

Urvalet av dessa 706 hus har blivit skevt, nästan alla är yngre än tio år och de flesta har väggar med styrencellplast, EPC, och tunnputs. Därför vet man ännu inte hur fördelningen av fuktskador ser ut.

Orsaken till det sneda urvalet tror SP är att försäkringar täcker reparationer för hus som är yngre än 10 år. Men en fastighetsägare som har ett äldre hus måste bekosta eventuella reparationer ur egen ficka, och drar sig därmed för att låta undersöka om det finns fuktskador i väggarna.

Hur många av de 706 undersökta byggnaderna som har fuktskador vill projektgruppen inte avslöja. I projektgruppen ingår representanter från SP, Sveriges Byggindustrier och sju byggbolag.

— De vill inte att man ska tro att den skadefrekvensen gäller även övriga hus eftersom vi vet att urvalet är skevt. Den övertolkningen tror jag är lätt att göra, säger Ingemar Samuelson, som leder studien.

För att få ett bättre statistiskt underlag ska riktade undersökningar göras under hösten. Då ska man undersöka ett 80-tal byggnader som är äldre än tio år, har väggar med mineralull och tjockputs samt står i väderskyddade lägen.
— Då ska vi få en bättre bild, hoppas vi, säger Ingemar Samuelson.

Under hösten ska man även ta fram generella detaljlösningar för nybyggda hus och hus som behöver byggas om.

Uppskattning av antal byggnader med olika fasadsystem

Hustyp

Hus med mineralull

Hus med EPS

Totalt

Småhus

13 000-27 000

7 000-13 000

20 000-40 000

Flerbostadshus

ca 7 000

ca 3 000

ca 10 000

Totalt

20 000-34 000

10 000-16 000

30 000-50 000

Källa: SBUF/SP