Nyheter

Tydlig bild av Södra Nyhamnen i Malmö

Visionsbild över Södra Nyhamnen. Illustration: Kanozi Arkitekter.

Kvarteren nordost om Centralstationen i Malmö med bland annat en ny byggnad för tingsrätten bildar en ny urban skyline. Stadsbyggnadsnämnden har skickat ut planen för Södra Nyhamnen på samråd.

 
Det aktuella planområdet sträcker sig öster om Centralstationen och norr om bangården och är en fortsättning på det delvis redan bebyggda området direkt norr om Centralen. Planförslaget ger möjlighet till cirka 500 bostäder och 800 arbetsplatser på bästa tänkbara kollektivtrafiknära läge. Största fastighetsägare är Jernhusen.

Ett av kvarteren är tänkt som sammanhållen byggnad för tingsrätt och förvaltningsdomstol. Ett förslag på arkitektonisk utformning av den cirka 27 000 kvadratmeter stora byggnaden är framtaget av den världsberömda arkitekten Henning Larsen.

Ett grönt rekreativt stråk, den så kallade Bangårdsterrassen, föreslås längs den södra sidan av planområdet som blir en attraktiv mötesplats med utsikt över Malmös skyline. Här binds i planen den nya staden i Nyhamnen samman med den gamla genom gång- och cykelbroar. Bland annat föreslås en spektakulär cykelbro som slingrar sig från Drottningtorget över kanalen och bangården.

Stadsbyggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att särskilt beakta möjligheterna till handelsverksamhet, framtida överdäckning av bangården och exploateringsgraden med tanke på det viktiga läget i staden.

– Det här är Malmös mest åtråvärda läge, som kommer att ligga i stadens framtida absoluta mitt. Varenda arbetsplats och bostad vi kan få in på gångavstånd från stationen är ren klimatnytta. Därför är det viktigt att vi nu vänder och vrider på projektet i samrådet för att få det bästa och det mesta ur läget, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med det nya området som växer fram norr om bangården får Malmö en helt ny skyline. Centrum knyts samman med Nyhamnen samtidigt som staden får många centrala bostäder, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Jenny Marcuson Fors