Statistik & Analys

Tydlig minskning av byggstarter för bostäder

Byggstarterna minskar enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Gettyimages
Byggstarterna minskar enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Foto: Gettyimages

Byggstarterna av framför allt bostäder minskar, visar Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan juli 2021 och juli 2022 minskade Byggstartsindikatorn med 6,2 procent.
– Det intressanta är de nedrevideringar av tidigare utfall som kommit in, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt minskade under juli med 1,3 procent. Enligt Byggfakta så har nedrevideringar av tidigare uppgivna byggstarter påverkat trendberäkningarna så markant att indikatorn nu visar på månatliga nedgångar som successivt blivit större, sedan slutet av förra året. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan därför bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet. Framför allt rör nedgången bostadsbyggandet.

– Stora nedrevideringar av det tidigare utfallet har kraftigt påverkat bilden av bostadsbyggandet mot det negativa. Den nya bilden visar att byggstarterna toppade i slutet av 2021 och har minskat snabbt sedan dess. Nedgången är bred, med undantag för Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och några andra regioner där byggstarterna fortfarande ökar. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att projekteringarna har ökat snabbt samtidigt som byggstarterna fallit. Det talar för att det skulle kunna komma en snabb vändning uppåt om byggförutsättningarna förändras, säger Tor Borg.

Under 50 000 bostäder

Byggstartsindikatorerna har, enligt Tor Borg, en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Uppgifterna i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att falla brant under resten av 2022 och gå under 50 000 bostäder för helåret. Detta är en markant nedrevidering jämfört med förra månadens prognos, säger Tor Borg.

Samhällsfastigheter driver på

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 3,2 procent under juli vilket var något lägre än förra månadens uppgång på uppreviderade 3,9 procent.

– Under det senaste året har byggstarterna utanför bostadssektorn rört sig tydligt uppåt. Givet kostnadsökningarna så bör det innebära att aktiviteten är oförändrad eller svagt högre. Det verkar främst vara byggandet av samhällsfastigheter som driver på. I andra sektor ligger byggstarterna still eller minskar något, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 102,0 miljarder kronor. Det är en uppgång med 10,9 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 63,9 miljarder, en nedgång med 4,3 miljarder.

Fakta Byggstartsindikatorn

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare. Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur.