Nyheter

Tyréns och COWI vann upphandling för Västlänken

En upphandling gällande den kommande tågtunneln under Göteborg har vunnits av ett konsortie som Tyréns bildar tillsammans med COWI. Uppdraget gäller utbyggnaden under jord av den befintliga Centralstationen. Utbyggnaden av Centralstationen är ett omfattande projekt som beräknas omfatta 70 000 till 100 000 konsulttimmar för konsortiet.

Centralstationen i Göteborg är navet i Västsveriges spårsystem och med dagens trafik är den maximalt utnyttjad. Genom att flytta region- och pendeltågstrafiken till fyra genomgående spår och bygga nya stationer, kan kapaciteten för fjärrtågen höjas dramatiskt.

Därmed byggs en flaskhals bort, som annars hämmar utvecklingen även vad gäller andra planerade utbyggnader i det västsvenska järnvägsnätet.

Tyréns och COWIs uppdrag gäller utbyggnaden under jord av den befintliga Centralstationen och meningen är att region- och pendeltåg ska kunna passera genom Göteborg och vidare mot två nya lokala stationer.

Själva stationsanläggningen är en 600 meter lång underjordisk konstruktion som byggs norr om den nuvarande Centralstationen. Stationen rymmer fyra spår för region- och pendeltåg.

Enligt ansvariga för upphandlingen kommer byggprocessen att innebära att man bygger en stor underjordisk byggnad norr om befintlig centralstation och under staden.

Konsortiet Västlänken COWI/Tyréns kommer att ta hand om det som kallas järnvägsplan och systemhandling för den nya anläggningen, som alltså byggs under jord invid Göteborg C.

En järnvägsplan är en juridisk handling som beskriver ett projekt med så pass detaljeringsgrad att projektägaren – Trafikverket – kan få alla underlag och tillstånd som krävs för att ta marken i anspråk.

Systemhandlingen är det tekniska ramverket för hur anläggningen ska konstrueras och byggas.

Tyréns och COWI kommer att dela på uppdragen inom samtliga teknikområden. Vissa områden, som konstruktion och hydrogeologi exempelvis, är specialområden hos COWI, medan geoteknik och mark/VA huvudsakligen kommer att hanteras hos Tyréns.

Betinget är dock så omfattande att konsulter från båda företagen kommer att behövas i samtliga teknikområden.