Nyheter

Undersöker förebyggande hälsa inom bygg

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska undersöka svenska byggbranschens behov av förbyggande arbete inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

1993 försvann byggbranschens egen företagshälsovård, Bygghälsan.
Arbetsgivare och fack efterlyser nu större kompetens i frågorna.

– Det har uppstått ett moment 22 inom svensk bygghälsa. Byggbranschen efterfrågar inte dagens företagshälsovård för att den saknar rätt kompetens. Företagshälsovården kan å sin sida inte utveckla specifik kompetens för byggbranschen, eftersom dess tjänster inte efterfrågas, säger Leif Berglund, forskare inom industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande. 

Ett problem som byggbranschen brottas med i Sverige  i dag är att det kan råda stora skillnader i kunskap, utbildning och i kompetens mellan större byggföretag och mindre underentreprenörer inom hälsa, arbetsmiljöarbete och säkerhet. I många byggprojekt arbetar företag med skilda uppfattningar och kulturer inom arbetsmiljöarbete och säkerhet. Det gäller inte minst underentreprenörer med utländsk arbetskraft.

– Kartläggningen av behov, kompetens och utbud av företagshälsovård inom byggbranschen syftar till att synliggöra byggbranschens specifika behov av hälsoförebyggande åtgärder, säger Leif Berglund.

Under åren 1968-1993 fanns det inom byggbranschen ett partsgemensamt organ, Bygghälsan. Det var en företagshälsovård som arbetade med uppsökande och regelbunden hälsovård där hälsan hos byggarbetare undersöktes i enkäter och olika tester. Verksamheten ledde till ett omfattande datamaterial och som en följd av det underlaget kunde branschen ta viktiga beslut bland annat angående buller, belastning, eksem och inte minst användningen av asbest inom byggbranschen.

I dag är företagshälsovården inom byggbranschen uppdelat på många lokala aktörer utan central samordning. Byggföretagen köper oftast bara in ett grundutbud av hälsoundersökningar från företagshälsovården.

Forskarna vid Luleå tekniska universitet genomför en intervju- och enkätstudie bland Sveriges Byggindustrier, anknutna fack, arbetsledare/platschefer, skyddsombud och medarbetare vid den forna Bygghälsan. En inventering görs av tjänster som erbjuds byggbranschen via företaghälsovård, primärvård och konsulter inriktade på arbetsmiljö och säkerhet. Sveriges Företagshälsor kommer att intervjuas. Forskningsprojektet finansieras av SBUF och AFA.