Nyheter

Upphandling prövas i högsta instans

Svevia och Vallentuna kommun tvistar om upphandling för ett asfaltsarbete och domstolen ska avgöra vilka regler som gäller kring intervallprissättning. Foto: Getty Images

Svevia har överklagat upphandlingar i två kommuner i Stockholm.

Dels har Svevia fått rätt mot Stockholm stad i förvaltningsdomstolen, som beslutat att upphandlingar avseende flera driftentreprenader måste rättas.

Dels kommer en upphandlingstvist med Vallentuna kommun att prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen.


Det meddelar Nyhetsbyrån Sirén.

Stockholms stad har genomfört fem upphandlingar avseende driftentreprenader för barmarksrenhållning och vinterväghållning av gatumark samt rensning av brunnar på gatumark inom fem olika stadsdelsområden, både i innerstaden och ytterstaden.

Av tilldelningsbesluten framgår att Peab Anläggning AB har tilldelats uppdraget i de stadsdelsområden som ansökan om överprövning omfattar. Anbuden från Svevia AB har förkastats då dessa har bedömts som onormalt låga.

”Genom att förkasta Svevias anbud i upphandlingarna har Staden brutit mot 16 kap. 7 § LOU samt mot de grundläggande principerna om likabehandling och öppenhet. Mot denna bakgrund ska Svevias ansökan om överprövning bifallas på så sätt att upphandlingarna ska rättas genom att anbuden från Svevia AB inte ska förkastas på den grunden att de är onormalt låga”, skriver Förvaltningsrätten i Stockholm i sin dom.

Svevia har också tvistat med Vallentuna kommun, och det målet har nu nått ända till Högsta förvaltningsdomstolen, som meddelat prövningstillstånd.

Upphandlingen gäller ett asfaltsarbete och domstolen ska avgöra vilka regler som gäller kring intervallprissättning. Frågan i målet är om kommunen har tillämpat en utvärderingsmodell som strider mot transparens- och likabehandlingsprinciperna.

”Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud där à-pris för ett större mängdintervall är högre än à-pris för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Svevia menar i sitt överklagande att Vallentuna kommun ”har brutit mot transparens- och likabehandlingsprinciperna genom att förkasta bolagets anbud och genom att tillämpa en otillåten utvärderingsmodell som resulterat i att anbudsgivarna har hindrats från att lämna sina ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”.  

Kommunen menar att det inte strider inte mot LOU att tillämpa en relativ utvärderingsmodell. De skriver: ”Eftersom anbudsgivare ofta sätter låga priser på kostnadsposter som det beställs lite av och höga priser på kostnadsposter som det beställs mycket av, får kommunen betala mycket mer för slutproduktionen än vad som förutsatts”.

För att komma till rätta med den problematiken och säkerställa att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontrakt i upphandlingen har kommunen valt att sätta takpriser i upphandlingen.