Nyheter

Uppläxning om hinder för handikappade

”Snabba på och ta bort svåra handikapphinder” är budskapet från regeringen till kommunerna. En ny enkät visar att bara var femte kommun har byggt bort hinder för handikappade i den offentliga miljön.

Enkäten som genomförts bland samtliga 290 kommuner visar stora brister i arbetet för att bygga bort hinder för funktionshindrade i den offentliga miljön. Varannan kommun saknar rutiner för hur klagomål på tillgängligheten ska tas omhand. Bara var tredje kommun är aktiv i att kontrollera om miljön dit alla kommuninvånare bör kunna ta sig fram är tillgänglig även för funktionshindrade.

Nu kräver regeringen att kommunerna snabbar på arbetet med att ta bort hinder i sina offentliga miljöer. I början av 2000-talet beslutade riksdagen om en nationell handlingsplan för handikappolitiken, som bland annat slår fast att alla enkelt avhjälpta hinder ska vara borttagna senast 2010. Med den låga takt som arbetet nu sker i finns risk att målet inte uppnås, menar regeringen.