Juridik

Uppsalas hotellplaner överklagas

Den planerade byggnaden med hotell med mera i centrala Uppsala.
I kvarteret Siv i centrala Uppsala planeras det för en ny byggnad med kontor, hotell och restauranger. Illustration: TMRW / Krook & Tjäder

Detaljplanen för Uppsalas planerade centrumbyggnad med hotell- och kontorsbyggnad överklagas. Den klagande menar att den stora byggnaden riskerar att skymma utsikten för närliggande fastigheter.

Kvarteret Siv ligger i centrala Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum. I dag är det bebyggt med bostäder i sex våningar mot Vaksalagatan och Roslagsgatan. Mot Storgatan finns affärs- och kontorslokaler i två våningar och mot järnvägen finns butikslokaler i en våning.

Enligt den detaljplan som godkändes i plan- och byggnadsnämnden 23 juni ska kvarterets alla byggnader rivas och ersättas med en ny byggnad som tar upp hela kvarteret. Den nya byggnaden, som kan får en bruttoarea på 31 000 kvadratmeter, innehåller kontor, ett hotell, restauranger och butiker.

Utformningen ska ta hänsyn Uppsala konsert och kongress

I detaljplanen anges också att byggnaden måste ”utformas med hög arkitektonisk kvalitet” eftersom den ligger i ett centralt läge och syns på nära håll från foajévåningen i Uppsala konsert och kongress, UKK. Byggnadshöjden kommer även att begränsas för att inte förstöra utsikten från UKK.

Detaljplanen för kvarteret överklagades. Stadsbyggnadsförvaltningen har skickat överklagandet till Mark- och miljödomstolen.

Den klagande yrkar bland annat att den planerade byggnaden kommer att skymma siktlinjen från UKK:s
foajévåning mot slottet och domkyrkan.

Domstolen har ännu inte beslutat om prövningstillstånd.

Källa: Nyhetsbyrån Sirén