Nyheter

Urbaniseringen minskar småhusbyggandet

Enligt Industrifakta finns det en stark trend i att alltfler vill bo centralt och i tätort. Detta missgynnar småhusmarknaden.

Urbaniseringen i kombination med kommunernas prioriteringar samt ekonomiska åtstramningsåtgärder leder till kärvare tider för småhusbyggare.

Det spår Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport.

Industrifakta spår kärvare tider för småhusbyggandet de närmaste åren och en av orsakerna handlar om urbaniseringen.

– Vi ser flera faktorer och drivkrafter som på kort, men också längre, sikt minskar småhusbyggandets andel av den totala bostadsproduktionen, säger Jens Linderoth på analysföretaget Industrifakta, i en kommentar.

Dels är det de ekonomiska förutsättningarna för att köpa bostad som kan försämras, genom olika politiska åtstramningsåtgärder och ett slut på de stora räntesänkningarna, dels är det mer långsiktigt strukturella förändringar som kan gynna byggandet av flerbostadshus framför småhus.

Urbaniseringen, köpkraften hos de som söker bostad och kommunernas prioriteringar är sådana faktorer. Inflyttningen till storstäder och en vilja att förtäta våra städer i kombination med en brist på mark, innebär sannolikt att kommunerna prioriterar flerbostadshus i detaljplanerna, för att genom högre exploateringsgrad ha större möjlighet att klara bostadsförsörjningen.

Enligt Industrifakta finns det en stark trend i att alltfler vill bo centralt och i tätort. Det gäller inte minst den växande gruppen av äldre. Dessutom märks växande grupper av resurssvagare hushåll, dels nyanlända flyktingar och asylsökande, dels yngre hushåll som letar sin första bostad.

I sin senaste konjunkturrapport väntar Industrifakta att det påbörjade småhusbyggandet planar ut kring en produktion av 10 000 småhus per år 2016-2017, samtidigt som nyproduktionen av flerbostadshus väntas fortsätta att växa under samma period.