Nyheter

Utreder digitala detaljplaner

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt.
Boverket ska även föreslå hur en sådan reglering skulle kunna se ut.

– Att den geografiska informationen är utbytbar mellan aktörerna i plan- och byggprocessen är A och O för en effektiv process. I dag tappar vi delar av den geografiska informationen under planprocessen och den färdiga detaljplanen har ungefär samma funktionalitet som när planerarna gjorde detaljplaner på papper. Med digitala detaljplaner lägger vi grunden för smartare och betydligt snabbare arbetssätt och nya spännande e-tjänster, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (Mp).

Digitala detaljplaner har funnits länge, men det har i praktiken inte funnits någon gemensam standard för hur detaljplanen ska utformas. I brist på nationella regler har kommunerna strukturerat informationen i detaljplanen på olika sätt, vilket försvårat möjligheten att återanvända informationen för andra ändamål.

Uppdraget till Boverket syftar till att skapa ett enhetligt arbetssätt bland landets kommuner.
Det skapar förutsättningar för att den geografiska informationen i en detaljplan ska kunna användas av andra än kommunen. Med digitala detaljplaner kan exempelvis arkitekten få fram exakta mått från detaljplanen inför en bygglovsansökan.

På liknande sätt förenklas lant­mätarens jobb när nya fastighetsgränser ska sättas ut. Det underlättar också kommunikationen mellan berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.