Nyheter

Utreder småhusbyggandet

Det byggs för få småhus i storstadsområdena, anser regeringen.

Boverket har nu därför fått i uppdrag att undersöka orsakerna till det och se över var det finns förutsättningar att bygga mer.

Boverket ska ta reda på varför det byggs så få småhus i storstadsregionerna och hur ett ökat byggande kan integreras med den pågående urbaniseringen och en hållbar stadsutveckling.

Boverket ska också efter samråd med kommunerna undersöka i vilka områden det skulle kunna byggas fler småhus.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 maj 2015.