Nyheter

Utvecklar en öppen databas och klimatdeklarationsregister

Regeringen vill införa krav på klimatdeklarationer för nya byggnader från den 1 januari 2022. Kravet syftar till att minska utsläppen från bygg- och fastighetssektorn. Foto: Getty Images

Regeringen vill införa krav på klimatdeklarationer för nya byggnader från den 1 januari 2022. Kravet syftar till att minska utsläppen från bygg- och fastighetssektorn, som idag står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp.


Regeringen ger Boverket i uppdrag att under 2020–2022 vidta åtgärder för att underlätta för aktörer att leva upp till kravet på klimatdeklaration för nya byggnader. 

Regeringen vill införa krav på klimatdeklarationer för nya byggnader från den 1 januari 2022. Kravet syftar till att minska utsläppen från bygg- och fastighetssektorn, som idag står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Ungefär hälften av en ny byggnads klimatpåverkan uppstår under byggskedet.

– Klimatdeklarationen kommer ge information om var och när utsläppen sker i byggprocessen och det gynnar alla, inte minst bostadsköpare, upphandlare och byggherrar. Nu gör vi det lättare för alla byggherrar att leva upp till det kommande kravet på klimatdeklaration, säger bostadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

Enligt uppdraget ska Boverket:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv, 
  •  utveckla ett register för klimatdeklarationer, 
  •  utveckla informations- och vägledningsunderlag, 
  •  ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.
Uppdraget bygger vidare på det förberedande arbete som myndigheten gjort under 2019. Ett förslag på plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska redovisas till regeringen senast den 12 juni 2020. 
En öppen databas med klimatdata och ett klimatdeklarationsregister ska kunna börja användas av relevanta aktörer senast när kravet avses träda ikraft, den 1 januari 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 december 2022.