Nyheter

Välj rätt ställe att driva process

KRÖNIKA. Sista utvägen för den som inte får betalt från sin beställare är att stämma vederbörande – men vad är det för skillnad på domstol och skiljeförfarande? Det finns några saker att tänka på i det vägvalet.

AB 04 och ABT 06 anvisar att tvister som understiger ett värde om 150 prisbasbelopp (cirka sex miljoner kronor) ska avgöras i allmän domstol. Tvister över 150 prisbasbelopp ska avgöras genom skiljeförfarande.

Allmän domstol är tingsrätt, hovrätt och som sista instans högsta domstolen. Vem som helst kan ta del av handlingarna som parterna ger in till domstolen. Domen är också offentlig. Entreprenadtvister tar lång tid att lösa i domstol, upp till tre-fem år är inte alls ovanligt.

Att stämma sin motpart i allmän domstol kostar 450 kronor, vilket är kostnaden för domstolen. Däremot måste vardera part betala sina advokater själva. Den som förlorar målet får utge ersättning, inte bara för sina egna advokat- och utredningskostnader eller rättegångskostnader, utan även för motpartens rättegångskostnader. Det är således dyrt och riskfyllt att driva en tvist i domstol.

Men ett skiljeförfarande är ännu dyrare. Skiljeförfarandet är en ”privat” rättegång. De tre ”domarna” ska ha betalt för sitt arbete av parterna. Som part i ett skiljeförfarande måste man alltså inte bara betala sina egna rättegångskostnader, utan även ”domarnas” arvode. Det är inte ovanligt att arvodet till ”domarna” uppgår till mellan en halv och en miljon kronor.

Den som förlorar ett skiljeförfarande får alltså betala sina egna rättegångskostnader, motpartens rättegångskostnader och ”domarnas” arvode. ärför måste det belopp som parterna tvistar om i ett skiljeförfarande vara betydande, enligt min rekommendation oftast betydligt mer än sex miljoner kronor.

Fördelarna med ett skiljeförfarande är att det oftast går snabbare än allmän domstol. Ett skiljeförfarande är inte offentligt. Respektive part får möjlighet att utse varsin ”domare”, vilket kan borga för att ”domarna” är kunniga inom byggbranschens standardavtal och branschens speciella förutsättningar. Däremot går det (nästan) inte att överklaga ett avgörande från en skiljenämnd, man har alltså bara en chans. I allmän domstol finns det möjlighet att få en prövning även i hovrätten.

Notera att tvister med konsumenter alltid ska avgöras i allmän domstol, oavsett vilket belopp man tvistar om.

I nästa krönika ska jag redogöra för de alternativa tvistlösningsformer som anvisas i AB och ABT och vad man ska tänka på när det gäller att välja förfarande för att lösa sin tvist.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Kontakta advokat Peter Degerfeldt på [email protected] eller 070-9385162.