Nyheter

Vänsterpartiet

1. Vilken valfråga är viktigast för er när det kommer till bostadsbyggandet?

2. Hur ska ni göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden?

3. Tycker ni att amorteringskravet i sin nuvarande form bör ändras? Motivera varför/varför inte.

4. Vilka åtgärder vill ni se för att minska antalet olyckor inom byggbranschen?

5. Hur ska kompetensbristen inom byggbranschen lösas?

6 Bostadsmarknaden är i gungning och bostadsbyggare har svårt att sälja sina nyproducerade bostäder. Hur kunde det bli så? 

7 Och hur ska trenden brytas?

8. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att byggbranschen ska bidra till att Sverige ska nå klimatmålet år 2045?

9. Hur ser ni på reavinstskatten i dess nuvarande form?

10. Avsluta meningen på valfritt sätt: ”Om två år hoppas jag att…”

1. För Vänsterpartiet är det viktigast att upprätthålla en hög byggtakt och på sikt bygga bort bostadsbristen. De senaste åren har det byggts många nya bostäder, främst dyra bostads- och hyresrätter. Mer än hälften av hushållen har inte råd att efterfråga de hyresrätter som byggs, för att inte tala om de bostadsrätter som byggs. Bostadsbristen består därför – trots ett högt bostadsbyggande på senare tid. Det är kort sagt brist på bostäder som folk har råd att efterfråga, framförallt hyresrätter med rimliga hyror. För att bygga de bostäder som folk efterfrågar behöver staten ta ett större ansvar. Marknaden löser inte bostadsbristen – det måste vi göra gemensamt. Vi behöver en aktiv statlig bostadspolitik som stimulerar ökat bostadsbyggande med fokus på hyresrätter som folk har råd med. Det kräver utökat investeringsstöd, förstärkt kommunbons och statliga topplån i nyproduktion av hyresrätter.

2. Genom att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Det kan vi bara göra om det offentliga tar ett större ansvar, bland annat vad gäller finansieringen.

3.  Nej. Vi behöver ta politiskt ansvar för skuldsättningen. Amorteringskravet är därför en rimlig åtgärd. Vänsterpartiet hade dock hellre sett en förändring av ränteavdragen framför införande av amorteringskrav.  Vi vill trappa ned ränteavdraget med 1-2 procentenheter per år under 5 år och införa ett tak på hur mycket man får dra av. Givet att det inte sker någon nedtrappning av ränteavdragen och amorteringskravet kvarstår bör bolånetaket justeras så att det inte behövs en lika stora kontantinsats.

4. Byggsektorn är mer olycksdrabbat än andra branscher. De senaste åren har antalet anmälda arbetsolyckor ökat. För att minska antalet olyckor inom byggbranschen behöver arbetsgivaren ta ett större ansvar för säkerhetsarbetet. Dels vad gäller de egna anställda, dels vad gäller underentreprenörerna. Arbetsgivaren behöver se till att arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter följs och att man gör korrekta riskbedömningar och riskanalyser.

5. För det första vill vi få fler ungdomar att välja gymnasieskolans yrkesprogram inriktat på byggsektorn. Vi vill därför bl.a. att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet, att det avsätts statliga medel för informationskampanjer i grundskolan i syfte att få fler unga att välja yrkesprogram med inriktning mot byggbranschen och att kvaliteten på yrkesprogrammen höjs. För det andra vill vi få fler kvinnor att välja byggbranschen. Vi vill därför bl.a. ge Diskrimineringsombudsmannen ett särskilt uppdrag att, tillsammans med parterna, se över och förändra attityder och värderingar inom byggbranschen i syfte att motverka diskriminering av kvinnor. För det tredje vill vi skapa fler vägar in i byggbranschen. Vi vill därför bygga ut yrkesvux, arbetsmarknadsutbildningar och yrkeshögskolan med inriktning på byggbranschen.

6. En huvudorsak är att byggbolagen alltför länge fokuserat på att bygga bostäder som de kan tjäna mest pengar på: dyra bostadsrätter i attraktiva lägen. Nu sjunker efterfrågan på dessa bostäder och då drar byggföretagen i handbromsen – trots att bostadsbristen består.

7. Byggbolagen behöver ställa om och bygga de bostäder som vanligt folk efterfrågar: hyresrätter med rimliga hyror. Det kräver mer politik och mindre marknad. För det första behöver staten ta ett större ansvar för finansieringen, genom utökat investeringsstöd och statliga topplån till byggbolag som bygger hyresrätter som folk har råd med. För det andra behöver kommunerna få en mer offensiv roll. Bl.a. bör kommunerna ges möjlighet att föreskriva en viss upplåtelseform i detaljplan. Det måste vara behovet av en viss sorts bostad som styr vad som byggs, inte vad som är mest lönsamt för byggföretagen.

8. Idag sker den största delen av klimatpåverkan under nybyggnation. För att skapa ett mer hållbart byggande vill Vänsterpartiet göra tre saker. För det första behöver vi minska energianvändningen under byggprocessen genom att ställa strängare krav på energianvändning vid nybyggnation. För det andra behöver vi bygga mer i trä. Ur ett klimatperspektiv finns det stora fördelar med att bygga i trä, både för att det ersätter cement och för att det binder kol långsiktigt. Byggandet av trä innebär också att byggprocessen snabbas upp, exempelvis genom industriellt byggande i trä. För det tredje behöver staten driva på för ett hållbart byggande med förändrade byggregler, ekonomiska styrmedel och kunskapshöjande initiativ såsom forskning och utveckling. Staten kan komma behöva ta på sig en del av kostnaderna för omställningen, framförallt genom att öka stödet till samhällsekonomiskt viktiga byggprojekt.

9. Vi har inga planer på att ändra reavinstskatten vid försäljning av bostad. Personer som äger sitt boende har idag mycket förmånliga villkor. De kan göra ränteavdrag, ROT-avdrag och betalar ingen fastighetsskatt. Vi anser att det är fullt rimligt att de betalar skatt på den vinst de gör på sitt boende vid försäljning.

10. … byggbranschen bygger många nya hyresrätter med rimliga hyror med hjälp av investeringsstöd och statliga topplån.