Nyheter

Vattendom gynnar Slussen-ombyggnad

Slussen. Foto: Susanne Bengtsson.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i målet om Mälarens reglering. Enligt domen kan Stockholm stad i princip fortsätta bygga Slussen enligt plan.

– Vi är väldigt nöjda med domen. Vi fick rätt redan i första instansen och nu har de återstående oklarheterna rätats ut, säger avdelningschef Mårten Frumerie på exploateringskontoret i Stockholms stad.

För att ombyggnaden av Slussen ska kunna ske enligt plan behöver staden tre tillstånd. Detaljplanen har redan vunnit laga kraft. Däremot saknas fortfarande en godkänd detaljplan för den nya bussterminalen. Miljödomen var det tredje viktiga tillståndet. Nu inväntar man bara att den ska vinna laga kraft. 

– Vi en bra bit på vägen. Detaljplanen och miljödomen är två viktiga förutsättningar för projektet. När miljödomen vunnit laga kraft kan vi börja bygga på stora delar av Slussen, säger Mårten Frumerie.

Domen i Mark- och miljööverdomstolen innebär i stort sett att Mark- och miljödomstolens deldom från februari 2014 i huvudsak ska stå fast. Man påtalar endast ändringar av villkor som rör Slussenområdet – bullerbegränsning, former för skadereglering på grund av grundvattenbortledning och krav på lagakraftvunnen detaljplan för Katarinaberget. 

Tillägg görs i form av ett nytt prövotidsförordnande (utredningsvillkor) om fiskvandringsvägar.

Mark- och miljödomstolens deldom, som meddelades den 13 februari 2014, har prövats efter överklagande av Stockholms stad, Kammarkollegiet, ett stort antal personer som bedriver jordbruk runt Mälaren, boende vid Slussen och Mälaren samt två ideella miljöorganisationer.

Jordsakägarna har inte fått bifall till sina överklaganden. Många lantbrukare runt Mälaren har motsatt sig en reglering som innebär ett tidigare och högre vattenstånd i Mälaren på våren, något som försvårar vårbruket. Men Mark- och miljödomstolens dom ska stå fast när det gäller vad som beslutats om vattenhushållningsbestämmelserna, inklusive vårpuckeln, som innebär ett högre och tidigare vattenstånd på våren jämfört med dagens reglering.

Stockholms stad har till stor del fått bifall till sitt överklagande, som gällde villkoren för arbeten i Slussenområdet. Staden kommer dock, på grund av Kammarkollegiets överklagande, få utreda fiskvandringsvägens funktion. Kammarkollegiet anser att en faunapassage ska anläggas även vid Norrström.

Boende vid Slussen har fått visst bifall till överklagandet när det gäller det överklagade villkoret om buller under byggtiden. Bullernivåerna kommer att behöva justeras beroende på dag och tid på dygnet. Om arbetet kräver ett omfattande buller måste de boende förvarnas minst tre månader innan byggarbetet startar.

Miljöorganisationerna, som bland annat begärt ytterligare utredning vad gäller exempelvis klimatanpassning och miljöpåverkan, har inte fått gehör på annat sätt än genom förordnandet om att fiskvandring ska utredas vidare.

Den oberoende expertgrupp som utreder Slussen-projektet ska vara klar med sitt arbete den sista januari 2015.

– Vi inväntar expertgruppens genomlysning. Först därefter kan vi säga mer om byggstarten och komma med en tidplan, säger Mårten Frumerie.