Vikande efterfrågan i byggmaterialhandeln

Vikande efterfrågan i byggmaterialhandeln
År 2022 präglades av prisökningar i byggmaterialhandeln. Foto: Getty images

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 1 procent under fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Totalt under året uppgick utvecklingen till 7,6 procent.

Liksom de flesta branscher präglades byggmaterialhandeln av kraftiga prisökningar under 2022. Enligt beräkningar baserade på uppgifter från SCB:s Byggkostnadsindex uppgick prisutvecklingen till 24 procent under det gångna året. Prisutvecklingen i byggmaterialhandeln bedöms vara något lägre, men siffran indikerar att försäljningstillväxten har drivits av prisökningar och att försäljningsvolymen minskat. Prisökningarna var som störst under våren, men har under hösten och vintern mattats av.

–  Efter två år av stark tillväxt har den under 2022 varit betydligt svagare, speciellt med tanke på att prisutvecklingen i byggmaterialhandeln stod för merparten av försäljningsutvecklingen. Prisökningarna har varit lägre under fjärde kvartalet än tidigare under året, men materialpriserna har legat på en fortsatt hög nivå, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Konsumenthandeln backar kraftigt under fjärde kvartalet. Det beror delvis på en viss mättnad på marknaden och de starka jämförelsetalen branschen möter, dels på grund av det oroliga ekonomiska läget.
– En stundande lågkonjunktur med höga priser och stigande räntor innebär att konsumenternas köpkraft försvagas. Det påverkar byggmaterialhanden negativt, säger Monica Björk.

Under det gångna året har tillväxten för proffshandeln alltjämt varit positiv, medan försäljning till konsument backat. Försäljningsutvecklingen i proffshandeln ökade under årets fjärde kvartal med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021. Försäljningsutvecklingen i konsumenthandeln minskade med drygt 11 procent under samma period.

Relaterade artiklar

Ändrade byggplaner för allmännyttan på grund av ökade kostnader
Byggkostnaderna minskade i november
Kraftig ökning av byggkostnader
”Hållbarhet är den viktigaste frågan”