Nyheter

Vikten av slutbesiktningens urholkad

KRÖNIKA. Många byggentreprenörer, tekniska konsulter och advokater verkar tro att det inte går att göra gällande andra fel än de som noterats i slutbesiktningsutlåtandet. En utbredd uppfattning förefaller således vara att slutbesiktningen är ett exklusivt

Bakgrunden till den uppfattningen bottnar i de tidigare utgåvorna av AB. I AB 72 medförde godkänd slutbesiktning en avskärande verkan på beställarens möjligheter att göra gällande andra fel än dolda fel.

I och med AB 92 påbörjades en reformering av beställarens möjligheter att göra gällande andra fel än de fel som noterats i slutbesiktningsutlåtandet. Vidare infördes bestämmelser om beställarens rätt att göra gällande fel, utöver dolda fel, som påtalats skriftligen hos entreprenören inom tre månader efter entreprenadtidens utgång.

Dessutom fick beställaren inom samma tidsgräns göra gällande fel som beställaren påtalat vid besiktning, men som besiktningsmannen inte ansett utgöra fel (7 kap 13 §). Därutöver infördes i AB 92 den så viktiga bestämmelsen om att ”Part som inte vill åtnöjas med utlåtande från besiktning kan påkalla prövning i den ordning som gäller för tvister” (7 kap 7 §). Genom att beställaren fick tre månader på sig att göra gällande andra fel än de fel som noterats i slutbesiktningsutlåtandet påbörjades en urholkning av besiktningens exklusivitet.

I och med att det infördes en bestämmelse om att part fick rätt att pröva påstådda fel eller godkännandefrågan i domstol urholkades betydelsen av slutbesiktningen ytterligare. Urholkningen av slutbesiktningens betydelse har fortsatt i AB 04. I AB 04 har beställaren givits möjlighet att till entreprenören skriftligen reklamera fel inom sex månader från godkänd slutbesiktning. Är felen väsentliga har beställaren 18 månader på sig. Som inledningsvis sades finns det såväl i byggbranschen som hos jurister i allmänhet en föreställning om besiktningens exklusivitet.

Avslutningsvis är det alltså så att besiktning som sker i enlighet med AB 92 och 04 uteslutande är att se som ett bevismedel. Frågan om fel noterade i besiktningsutlåtande, och/eller även andra fel, ska få åberopas eller ej gentemot entreprenören, styrs av reklamationsfristerna i 7 kap; slutbesiktningens avskärande verkan är urholkad.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Kontakta advokat Peter Degerfeldt på [email protected] eller 070-9385162.