Nyheter

”Viktigt att staten följer upp regler för energieffektivisering”

Tunabyggens bostadsområde Tjärna Ängar. "Den kritiska frågan för Tunabyggen är finansieringen när vi ska renovera våra fastigheter. Vi måste själva finansiera renoveringen och våra hyresgäster klarar inte hyreshöjningar för att nå maximal energieffektiviseringsnivå", säger vd Jörgen Olsson.

Sverige ska sänka energiförbrukningen med uppskattningsvis 40 procent i lägenheterna i landet. För villor och lokaler finns motsvarande krav om högsta tillåten energiförbrukning. Boverket har presenterat sitt förslag till nya kravnivåer för energiförbrukning för nyproduktion och renoveringar för så kallade Nära-nollenergibyggnader (NNE). Målet är att så gott som alla byggnader i landet ska följa kraven, med undantag för bland annat växthus och sommarstugor som används kort tid.

De nya höjda kraven gäller från och med 2021. Förslaget går nu ut på remiss. Remissvaren ska lämnas i februari och de första besluten kommer under våren 2017. Så ser planen ut.

– Syftet är att åstadkomma en dramatisk förändring, säger Sofia Wellander, projektledare i Boverket för NNE.

Bedömer Boverket att denna höga kravnivå är realistisk?

– Ja, svarar Sofia Wellander.

Vid ett seminarium 12 januari presenterade Boverket sitt förslag för branschfolket. Boverket ville då verkligen visa att de backat inför den hårda kritik som både byggindustrin och fastighetsägarna riktade mot det förslaget som kom 2015. I det förra förslaget angav Boverket att den högsta tillåtna energiförbrukningen för flerfamiljshus skulle vara 55 kWh per kvadratmeter och år.

Vid seminariet presenterade Boverket ett exempel. När den nya kravnivån tillämpas på en byggnad så får den en total energiförbrukning på 65 kWh per kvadratmeter och år. I förbrukningen ingår el med 15 kWh per kvadratmeter och år. Detta baseras på det så kallade viktningstal som ska tillämpas från 2021.

– Vårt förslag om 55 kWh per kvadratmeter och år var för skarpt. Vi fick remissvar från SABO som kritiserade detta förslag. Vi har nu  justerat vår kravnivå, säger Sofia Wellander.

Byggvärlden har frågat Boverket om deras exempel på 65 kWh per kvadratmeter och år är representativt för huvuddelen av landets byggnader men vi har inte fått något svar.

SABO har nära tre hundra allmännyttiga bostadsföretag som medlemmar. Dessa bostadsföretag förvaltar drygt 800 000 lägenheter och en stor del av hyresgästerna är låginkomsttagare. Det betyder att en stor del av SABO-företagens hyresgäster har inte råd med alltför stora hyreshöjningar. Enskilda SABO-företag har tidigare varnat för hyreshöjningar i klassen 30 procent om staten ställer alltför tuffa krav på energieffektivisering.

– Boverket tidigare förslag om 55 kWh per kvadratmeter och år som högsta tillåten energiförbrukning klarar inte vårt bostadsföretag, säger Jörgen Olsson, VD för kommunala Tunabyggen i Borlänge.

– Den kritiska frågan för Tunabyggen är finansieringen när vi ska renovera våra fastigheter. Vi måste själva finansiera renoveringen och våra hyresgäster klarar inte hyreshöjningar för att nå maximal energieffektiviseringsnivå, säger Jörgen Olsson.

Tunabyggen fick Boverkets nya förslag 12 januari.

– Vad det nya förslaget till kravnivå från Boverket innebär för Tunabyggen är inte klart, säger  Jörgen Olsson.

SABO har ännu ingen klar uppfattning.

– Boverket säger att de nu lättat upp den energikravnivå som ska gälla för nyproducerade byggnader, jämfört med den kravnivå de presenterade 2015, säger, Per Holm i SABO.

– SABO ska nu analysera Boverkets exempel. Den viktiga frågan är att analysera Boverkets förslag i detalj eftersom det kan finnas fallgropar, säger Per Holm.

– SABOs uppfattning är att en kravnivå på 65 kWh per kvadratmeter och år är realistisk, säger Per Holm.

Både byggindustrin och SABO har tagit upp en annan viktig fråga.

Boverket har presenterat en ny modell för hur energiprestanda ska beräknas. Denna modell är av central betydelse för att beräkna högsta tillåten energiförbrukning. Ett så kallat primärenergital används för att definiera högsta tillåten primärenergianvändning per kvadratmeter. Primärenergi beskriver hur mycket energi som används av byggnaden. Vid beräkningen använder Boverket ett så kallat viktningstal. Det viktningstal som Boverket anger för 2021 innebär att elanvändning viktas upp med en faktor 2,5.

Men Boverket föreslår då ett annat viktningstal än EU-Kommissionen gör i sitt förslag till revidering av direktivet för energieffektivisering.

– SABO efterlyser att primärenergifaktorn ska vara stabil över en lång tidsperiod. Boverket måste ta en dialog med EU-Kommissionen så att Sverige inför en primärenergifaktor som gäller under en lång tidsperiod, säger Per Holm.

Maria Brogren i Sveriges Byggindustrier välkomnar förslaget från Boverket.

– Sveriges Byggindustrier har efterlyst att Boverket ska skärpa kraven på energieffektivisering med fem års framförhållning, säger Maria Brogren.

Hon välkomnar också den nya beräkningsmodell som Boverket presenterat, bland annat då viktningen av el jämfört med fjärrvärme.

– Sveriges Byggindustrier efterlyser att staten verkligen följer upp de regler för energieffektivisering som införs. Boverket har själv visat att det finns en andel byggherrar som inte följer de regler för högsta tillåten energiförbrukning som gäller idag, säger Maria Brogren.

Boverket ska i höst presentera ett förslag om hur staten ska kontrollera att alla byggherrar följer de beslutade kraven på energiförbrukning.


FAKTA TIDPLAN 

Boverket har presenterat två kravnivåer, den första för perioden 2017-2021 och den andra för perioden från 2021 och tiden därefter.

Kravnivån för 2017-2021 beslutas och träder i kraft första april i år.  

Boverket beslutar i januari 2018 om de regler som ska gälla från 2021. Det är Boverkets plan. 

Den kravnivå som gäller från 2017 till 2021 är i praktiken ingen höjning av kravnivån, jämfört med vad som gäller idag.  

Det är de krav som gäller från 2021 som innehåller dramatiskt ökade krav vid nyproduktion och renoveringar. Boverket understryker att de ökade kraven för nyproduktion också innebär att kraven ökar i motsvarande grad vid renoveringar.
 

Göte Andersson