Nyheter

”Viktigt ha med miljökrav i upphandlingen”

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag på klimatkrav för stora väg- och anläggningsprojekt. Foto: Getty Images

Upphandlingsmyndigheten har arbetat fram förslag på krav som kan användas vid upphandlingar och projekteringar av stora väg- och anläggningsentreprenader. 
– Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten. 

Byggande av vägar och anläggningar orsakar stor klimatpåverkan. Genom att ställa krav inför och under bygget kan klimatpåverkan minska och Agenda 2030-målen uppnås. Byggupphandling kan bidra till att minska klimatpåverkan. Nu ska det bli enklare att ställa verksamma krav vid upphandling av stora väg- och anläggningsprojekt. Det framgår av ett pressmeddelande från Upphandlingsmyndigheten.

– Det är inte bara Trafikverket utan också många kommuner och ibland regioner som upphandlar stora projekt inom väg- och anläggningssektorn. Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader. Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten. 

Stödet riktar sig till offentliga organisationer som genomför större väg- och anläggningsarbeten. Syftet är att kraven ska bidra till att sådana entreprenader ger upphov till mindre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Utgångspunkten i stödet är att man genomför arbete för att minska klimatpåverkan både vid projektering och under själva byggandet.

Kraven är anpassade efter var i anläggningsprocessen den upphandlande organisationen är, till exempel om man behöver upphandla konsult för projektering eller om det är en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad som ska upphandlas. Kraven är också anpassade för olika ambitionsnivåer och innehåller förslag på vad en handlingsplan för klimatarbetet bör innehålla. 

Förutom förslag till krav innehåller stödet förslag på hur man som beställare kan göra beräkningar för att se om klimatbelastningen minskar jämfört med ett business-as-usual-scenario. Anvisningarna ersätter inte beräkningsverktyg utan fastställer hur man kan göra jämförelser mot uppsatta mål och krav. De visar också hur man kan räkna samman klimatbelastningen för projektering och byggfas. 

– Några av framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin klimatpåverkan vid väg- och anläggningsprojekt är också att beställaren är engagerad i uppdraget och vid byggandet, att rätt krav ställs vid upphandlingen och att kraven följs upp. Det ska stödet underlätta, säger Jens Johansson. 

Nu öppnar Upphandlingsmyndigheten upp för alla att bidra med konstruktiva synpunkter på kraven.

FAKTA:

  • Det är Upphandlingsmyndigheten som ansvarar för det framtagna förslaget till stöd och det är en del av arbetet med regeringsuppdraget om att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter samt miljömålsprogrammet.
  • Förslaget bygger på ett arbete där erfarenheter har hämtats från bland annat Trafikverket. 
  • I arbetet med förslaget har många kunniga och erfarna aktörer i branschen deltagit i referensgruppen och gett synpunkter. 
  • WSP har bidrag med värdefull hjälp som Upphandlingsmyndighetens konsultstöd