Nyheter

Vill att regeringen inför regler om elektronisk överföring till Skatteverket

Svenska Byggnadsarbetareförbundet begär – i ett brev till finansdepartementet – att regeringen ser till att inhyrd personal registreras i en personalliggare där det tydligt framgår vem som är deras arbetsgivare. 

Byggnads vill också att regeringen inför regler för elektronisk överföring av uppgifterna till Skatteverket.

Från och med den 1 januari 2016 är byggbranschen skyldig att föra personalliggare. Byggherren ska bland annat anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket och se till att det finns nödvändig utrustning för att den som driver byggverksamheten löpande ska kunna föra en elektronisk personalliggare på arbetsplatsen.

Skatteverket kommer att göra oannonserade besök för att kontrollera personalliggaren. Den som inte uppfyller kraven kan bli skyldig att betala en kontrollavgift.

I dag registreras den som är anställd av ett bemanningsföretag i den personalliggare som förs av den arbetsgivare som hyr in arbetstagaren. Det innebär att det är svårt att se om det förekommer inhyrning av arbetstagare på arbetsplatsen och vem som är arbetsgivare för de inhyrda arbetstagarna. Detta utgör ett problem, inte minst ur skatterättslig synpunkt eftersom skatter och avgifter ska betalas av den som faktiskt är arbetsgivare, dvs inte av det företag som hyr in arbetskraften. Det är dessutom helt olika skatt- och avgiftsregler som gäller för exempelvis utländska bemanningsföretag som för utländska entreprenadföretag i byggbranschen.

Vi hemställer att regeringen ser till att inhyrd personal registreras  i en personalliggare som förs av deras arbetsgivare så att det tydligt framgår vem som är deras arbetsgivare.

Från 2019 kommer samtliga arbetsgivare i Sverige att få redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå. Detta är mycket välkommet och vi hoppas att det kommer att minska skattefusket och svartjobben i byggbranschen.

För att veta om det förekommer skattefusk och svartjobb så måste dock Skatteverket kunna kontrollera hur det faktiskt ser ut på en arbetsplats. Som förslaget ser ut nu saknas en elektronisk överföring av uppgifterna från personalliggaren in till Skatteverket. Istället krävs att Skatteverket besöker arbetsplatsen för att kontrollera detta, vilket gör att reglerna riskerar att bli ett slag i luften.

Vi hemställer därför att regeringen inför regler om att uppgifterna kan föras över till Skatteverket elektroniskt, utan att föregås av besök på arbetsplatsen, samt att Skatteverket ska få rätt att samköra information i personalliggare mot företagens redovisning av arbetsgivaravgifter i syfte att motverka skatteundandragande.

 Johan Lindholm

Ordförande Byggnads