Nyheter

”Vill fortsätta den positiva dialogen med byggbranschen”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Socialdemokraterna

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) får ett eget departement. Det är en tydlig signal som visar att regeringen nu prioriterar mångmiljardsatsningarna på infrastruktur som väntar.

– Det här är något jag har önskat länge. Nu kan vi samla all kompetens och expertis inom infrastruktur i samma departement, säger Tomas Eneroth. 

Den nya regeringen kommer sjösätta flera stora satsningar inom infrastruktur under den kommande mandatperioden.  Totalt omfattar satsningar på järnväg, sjöfart och vägar 700 miljarder. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas, Norrbotniabanan ska förverkligas och det befintliga järnvägsnätet ska rusas upp.

Men det är inte bara järnvägen som kommer hamna i fokus för nya investeringar. Sjöfarten ska byggas ut med nya hamnar, flyget och Arlanda ska rustas för framtiden samtidigt som landets hela transportsektor ska omvandlas till fossilfria transporter och bredband ska byggas ut i hela landet. 

– Det är de största satsningarna som gjorts på infrastruktur i modern tid. Vi står inför en omvandling av hela transportsektorn. När det gäller stambanan för höghastighetståg är den stora utmaningen att påskynda bygget och säkra finansieringen för att kunna ge klartecken inte bara för att det som ligger inom den nationella planen för infrastruktur, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Satsningarna inom infrastruktur är så omfattande att Stefan Löven även väljer att låta Anders Ygeman göra comeback i regeringen. Denna gång som energi- och digitaliseringsminister med ansvar för frågor om digitalisering, utbyggnaden av bredbandsnätet med 5 G och ett hållbart energisystem som är 100 procent förnybart. Det hamnar också under det nyinrättade infrastrukturdepartementet.

– Jag kommer jobba tätt med Anders Ygeman för att skapa förutsättningar för den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle. Jag kommer också att ha ett nära samarbete med vår nya bostadsminister Per Bolund i frågor som rör det bostadsbyggandet. Det här är frågor som går hand i hand och vi behöver jobba gemensamt för att lösa de utmaningar vi står inför, säger han.

Tomas Eneroth fick kliva in som infrastrukturminister Anna Johansson som avgick efter den stora IT-skandalen på Transportstyrelsen 2017. Nu får han förnyat förtroende och blir han dessutom chef för ett helt nytt departement. 

– Det här är något som jag har velat göra länge. Jag är väldigt glad över att de här frågorna samlas under ett och samma departement. Det gör att vi kan koncentrera all kompetens och expertis och jobba effektivt för att hantera frågorna om infrastruktur för en hållbar framtid, säger han.

Även om de största satsningarna ligger på upprustningen och utbyggnaden av järnvägen vill han även lyfta fram andra viktiga investeringar som behöver göras på landets infrastruktur. 

– Redan när jag lade fram regeringens nationella plan för infrastrukturen i somras lyfte jag fram sjöfartens centrala roll för att få mer hållbara transporter. Vi kommer behöva satsa på hamnar och utbyggd infrastruktur runt sjöfarten för att göra den mer effektiv. Vi kommer också behöva se över flygets kapacitet och satsa på fossilfria transporter på våra vägar för att nå våra klimatmål, säger han.

De stora investeringarna innebär att det blir många nya arbetstillfällen och Tomas Eneroth poängterar att det kommer behövas fler som söker sig till byggbranschen för att undvika kompetensbrist. 

– Vi kommer behöva förstärka kompetensen inom väldigt många yrkesgrupper som jobbar med allt från IT till byggande. Genom att lägga de här frågorna under ett eget departement skickar regeringen en viktig signal att vi kommer ta krafttag för att ta tag i de stora omvandlingar som vi står inför. Det innebär också att det skapas flera jobb, säger han.

Avslutningsvis vill Tomas Eneroth lyfta fram vikten av ett konstruktivt samarbete med byggbranschen.

– Jag vill fortsätta med den positiva dialog som jag haft med branschen under mitt tidigare arbete som infrastrukturminister. Det kommer bli helt avgörande om vi ska lyckas med våra framtida investeringar. Det är ju byggbranschen som till stor del ska förverkliga många av de här satsningarna, säger han. 

Text: Samuel Karlsson