Nyheter

Vill korta instansnivån

Mehmet Kaplan. Foto: Susanne Bengtsson.

Länsstyrelserna ska inte längre pröva överklagade kommunala beslut om detaljplaner.

Prövningen ska istället göras direkt av mark- och miljödomstolen.

–  Det måste bli både enklare, billigare och gå snabbare att bygga bostäder, säger bostads-, och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP), som i och med förslaget hoppas kunna kapa 3-4 månader i planprocessen.

På torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som går ut på att länsstyrelsen försvinner som instans för överklaganden. Därmed kommer tiden från det att kommunen klubbat en detaljplan till att byggföretaget kan sätta spaden i backen att minska. Idag kan utdragna överklagandeprocesser  fördröja byggstarter med flera år och göra byggprojekten rejält dyrare.

– Det måste bli både enklare, billigare och gå snabbare att bygga bostäder, säger bostads-, och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP).

I lagrådsremissen föreslås en ändring i plan- och bygglagen som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Detta ska effektivisera prövningen så att till exempel detaljplaner snabbare ska kunna vinna laga kraft. Ett ärende kan, som idag, även överklagas till mark- och miljööverdomstolen, som beslutar om prövningstillstånd. Genom att minska antalet instanser från fyra till tre hoppas regeringen kunna korta processen.

–  Vi ser att processen från beslut till färdigt hus kan effektiviseras. Det nya lagförslaget skapar förutsättningar för att göra det upp till fyra månader snabbare att bygga bostäder. I vissa fall kan vi kapa upp till ett halvår. Vår förhoppning är att det leder till att det byggs flera tusen fler bostäder per år, säger Mehmet Kaplan.

Enligt Kaplan kommer regeringen att öka anslaget och tillföra de resurser som behövs för att mark- och miljödomstolen ska kunna hantera alla ärenden. Redan idag går två tredjedelar av alla överklaganden från länsstyrelserna vidare till mark- och miljödomstolen.  

Han betonar också att syftet att effektivisera byggprocessen inte får ske på bekostnad av rättssäkerheten eller det viktiga demokratiska inflytandet över stadsutvecklingen. 

– Överklaganden är en del av demokratin, och det är inget konstigt med det. Men överklagandena har varit väldigt många och har tagit för lång tid att handlägga. Det är orimligt att det ska ta så lång tid.

Mehmet Kaplan ser många vinnare i och med en lagändring, inte minst medborgarna som är i behov av bostäder, men också byggbolagen.

– Det blir en större förutsägbarhet, hur lång tid processen tar, vilket gör det lättare för byggföretagen att planera. Det skapar också möjligheter för nya och mindre företag att delta. Resultatet blir ett mer innovativt byggande med sundare och billigare hus.

Det nya lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.