Nyheter

Vill underlätta byggande i strandnära läge

Foto: Getty Images

Naturvårdsverket redovisar förslag om ändrade regler för byggande i strandnära lägen, LIS, till regeringen.

Förslaget ska underlätta landsbygdsutveckling och byggande av bostäder i attraktiva lägen utanför storstadsområden.

Naturvårdsverket redovisar idag, måndag, till regeringen förslag på regeländringar. En utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder.

̶  Vi tycker att förslagen är en bra avvägning mellan att ge större möjligheter till byggande och att upprätthålla syftet med strandskyddet – att inte påverka natur och friluftsliv negativt, säger EvaLinda Sederholm, chef på Naturhänsynsenheten.

Naturvårdsverket föreslår att områdena ska avgränsas utifrån syftet med strandskyddet – vilket leder till att områdena kan bli större men ändå vara anpassade till de värden som finns på platsen.

I förslaget vill man se förändringar som breddar vad som kan vara särskilda skäl för en dispens. Även inom ett utpekat LIS-område krävs särskilda skäl för att upphäva eller ge dispens från strandskyddsreglerna. Inom LIS-områden får landsbygdsutveckling idag beaktas som ett särskilt skäl. Förslaget innebär att även ”upprätthålla landsbygdsutveckling” kan vara ett särskilt skäl.

Bostadsminister Peter Eriksson välkomnar Naturvårdsverkets förslag om ändrade regler för byggande i strandnära lägen.

– Jag hoppas att det här leder till att systemet med LIS kan fungera bättre och bidra till en positiv utveckling på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

 
Fakta LIS-reglerna

Reglerna om LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge) kom till 2009. LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom LIS-områden gäller lättnader i strandskyddet. Många kommuner har redan pekat ut LIS-områden i sina översiktsplaner. Successivt används LIS-reglerna också allt mer för att bevilja strandskyddsdispenser.

(Källa: Naturvårdsverket)