Nyheter

Vill upphäva strandskyddet – nu överklagas detaljplanen

detaljplan överklagas
Ett beslut om detaljplan för ett område i Kalix överklagas till mark- och miljödomstolen. Foto: Getty Images

Kalix kommun antog en detaljplan och upphävde strandskyddet inom delar av området för att möjliggöra för byggnation av fritidsbostäder i strandnära läge.
Nu överklagas detaljplanen av Naturskyddsföreningen som anser att utredningen av skyddade arter
är bristfällig.

Under planprocessen med att peka ut LIS-områdena, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, uppstod en tomtkö på Rågholmen som uppgår till cirka 30 privatpersoner. Rågholmen ligger cirka 10 kilometer från centrala Kalix, vid Vånafjärden.
Enligt kommunen är området det enda i kommunen där det finns en tydlig efterfrågan. Kommunen startade med anledning av det en detaljplaneprocess i maj 2018 för att utreda förutsättningarna för ett nytt bostadsområde på platsen.

Under hösten 2019 tog kommunen fram ett förslag till ny detaljplan med cirka 34 tomter för
bostadsändamål. Efter samråd med bland andra Länsstyrelsen och inventering gjord av Skogsstyrelsen ändrades planerna till ett mindre bostadsområde för fritidshus med lägre exploateringsgrad inom ett område som enligt kommunen inte hyser samma naturvärden som det ursprungliga området. Det är den planen som kommunfullmäktige antog i oktober.

Planen överklagas nu till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län yrkar bland annat att antagandet av detaljplanen skett utan hänsyn till föreningens yttrande gällande fynd av arter berörda av Artsskyddsförordningen och Fågeldirektivet, att otillräcklig artinventering har gjorts vid en för utfallet olämplig tidpunkt på året och att påverkan på friluftsliv inte har undersökts tillräckligt.