Nyheter

YIT får rätt i LOU-fråga

Gävle kommun måste göra om en upphandling gällande ett bygguppdrag.
Detta efter att YIT överklagat tilldelningen och fått rätt i förvaltningsrätten.

Gävle kommun genomförde en upphandling av en reparation av en spontkaj. Upphandlingen genomfördes genom ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.
Kommunen beslutade den 21 juni 2018 genom tilldelningsbeslut att beställa projektet av Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB, SSE.

YIT Sverige AB ansökte om överprövning och yrkade att kommunen skulle göra en ny utvärdering av anbuden, vid vilken SSE inte ska tas upp.
YIT uppgav som grund att kommunen har brutit på principerna om likabehandling och transparens genom att ta upp det vinnande anbudet till utvärdering trots att anbudet inte har uppfyllt de obligatoriska krav som har uppställts.
Kommunen motsatte sig ansökan.

Enligt förvaltningsrättens bedömning har kommunen i upphandlingen ställt obligatoriskt krav med innebörd att anbud ska innehålla ifylld och undertecknad Försäkran. SSE:s anbud saknade blanketten Försäkran och SSE har kompletterat med blanketten efter att kommunen begärt att få in den efter anbudstidens utgång.
Därmed kan SSE:s anbud inte anses uppfylla det ställda kravet på ifylld och undertecknad Försäkran, menar rätten. 

Förvaltningsrätten bifaller YIT Sverige AB:s ansökan om överprövning och beslutar att upphandlingen får avslutas först sedan en ny anbudsutvärdering har gjorts varvid anbudet från Svenska Sjöentreprenad i Sverige AB inte får beaktas.