Cementa

Ytterligare en organisation överklagar Cementas tillstånd

Cementas anläggning i Slite på Gotland. Foto: Cementa

Nu har även Naturskyddsföreningen överklagat regeringens beslut att ge Cementa tillstånd för kalkstensbrytning i Slite. Föreningen menar att regeringen gör allvarliga avsteg från både miljölagstiftningen och grundlagen.  

Sedan tidigare har Föreningen Urbergsgruppen överklagat regeringens beslut. Nu ansluter även Naturskyddsföreningen till dem som är kritiska till det tillfälliga brytningstillståndet som gäller året ut. Förutom att regeringen med sitt beslut gör avsteg från miljölagstiftningen och grundlagen, men Naturskyddsföreningen också att Gotlands natur och vatten måste skyddas.

– Vi har nu lämnat in vår klagan till Högsta förvaltningsdomstolen för att få regeringens beslut om Cementa ogiltigförklarat. Det är oerhört allvarligt att regeringen valt att göra avsteg från lagen, eftersom det öppnar dörren för att också andra företag ska få anpassade lagar och därmed kunna bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

”Står i konflikt med grundlagen”

Naturskyddsföreningen skriver i ett pressmeddelande att regeringens beslut till tidsbegränsad fortsatt kalkbrytning grundades på en tillfällig lagändring, en lex cementa, som skrevs in i ett eget kapitel i miljöbalken i samband med att Cementas ansökan gick till regeringen. Lex cementa står i konflikt med grundlagen på två sätt, menar man: ”dels eftersom lagändringen i praktiken bara gällde ett enda bolag, dels på grund av det sätt regeringen stressade igenom lagändringen. I den saken har Naturskyddsföreningen stöd i Lagrådets bedömning.”

Anledningen till lex cementa var att näringslivet larmade om cementbrist när Mark- och miljööverdomstolen i juli förra året avvisade Cementas ansökan om ökad kalkstensbrytning på Gotland. Domstolens motivering, enligt Naturskyddsföreningen, var att bolagets underlag hade ”så väsentliga brister” att det inte kunde ”utgöra grund för ett ställningstagande”. Det är detta domslut som regeringen nu kringgått, något som i sig är allvarligt, enligt Naturskyddsföreningen.

Miljölagstiftningen finns för att skydda oss

”Cementas täktverksamhet i Slite är skadlig för både natur och invånarnas vattenförsörjning på Gotland. Täkterna innebär ingrepp i känsliga och värdefulla kalkstensmarker med en rik flora och fauna. De närbelägna skyddade naturområdena kan påverkas av grundvattenförändringarna. Cementa har också motsatt sig en utvidgning av naturskyddet i trakten” skriver Naturskyddsföreningen vidare.

– Naturskyddsföreningen vill nu en gång för alla lägga fast att det är grundläggande och oerhört viktigt att alla aktörer i samhället ska följa miljölagarna. Miljölagstiftningen finns för att skydda oss och vår miljö, rätten till luft och vatten, klimat och biologisk mångfald, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Nordkalk

Under hösten framkom att Cementa AB skrivit avtal med ett annat bolag på norra Gotland, Nordkalk AB, om de kalkstensleverenser som behövs för att täcka den svenska marknadens behov av cement, varför det, enligt Naturskyddsföreningen, finns starka skäl att befara att larmen om cementbrist är kraftigt överdrivna. ”Att köpa in kalksten från ett annat bolag är naturligtvis inte lika förmånligt för Cementa som att bryta ut kalksten ur egna täkter. Men det är inte något som går före miljölagar och vattenförsörjning”.

– Att Sveriges näst största utsläppare av koldioxid, som fortfarande till stor del drivs av stenkol, får skräddarsydda undantag från miljölagarna visar att det är långt mellan den officiella bilden av Sveriges miljöpolitik och verkligheten, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.