Nyheter

55 miljoner på regelförenklingar

Bostadsbristen är en utmaning. Regeringen vill göra det snabbare, enklare och billigare att bygga. Foto: Susanne Bengtsson.

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga.
Det handlar bland annat om snabbare handläggning hos länsstyrelserna och en översyn av Boverkets regler. 

Regeringen föreslår i 2017 års budgetproposition tre stora satsningar för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder

1. Snabbare handläggning hos länsstyrelserna
Under 2013–2016 har länsstyrelserna fått extra resurser för att korta handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen, till exempel bygglov och detaljplaner. Satsningen har lett till att länsstyrelsernas handläggningstider har förkortats avsevärt och att variationerna mellan länsstyrelserna har minskat väsentligt.
Regeringen föreslår nu att länsstyrelserna tillförs 30 miljoner kronor per år 2017-18 och därefter 25 miljoner kronor per år.
Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ett ännu större bostadsbyggande genom att se till att det finns resurser för detaljplanering och handläggning av överklagade ärenden hos länsstyrelserna.
Dessutom skärper regeringen målen för länsstyrelsens handläggningstider för överklagade bygglov och förhandsbesked. Permanentbostäder ska prioriteras framför andra ärenden.

2. Kunskapslyft inom plan- och byggområdet
Kompetensbrist hos kommuner och länsstyrelser leder till att det finns brister i hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas i landet, bland annat när det gäller enhetlighet och effektivitet.
Regeringen tillför nu ytterligare resurser så att Boverket kan dels fortsätta ett påbörjat kunskapslyft riktat till handläggare hos kommuner och länsstyrelser kring plan- och bygglagstiftningen, dels genomföra en välbehövlig satsning på vägledning kring hur regelverket bör tillämpas för en smidigare plan- och byggprocess.

3. Översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler
Regeringen anslår i budgetpropositionen 10 miljoner kronor per år under 2017–2019 för att identifiera regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga. Avsikten är att en systematisk och grundlig översyn ska göras av bland annat Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket och samtidigt främja konkurrensen och ett långsiktigt hållbart byggande. Resultatet kan bli att krav tas bort, förändras eller att vägledning tas fram för att gällande regler lättare ska kunna förstås.