Nyheter

Bonava säljer verksamheten i S:t Petersburg

Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd och koncernchef för Bonava. Foto: Bonava

Bonava har ingått ett avtal om försäljning av Bonavas dotterbolag i Ryssland med en köpeskilling om cirka 98 miljoner Euro, cirka 1,1 miljarder kronor. Resultateffekten, inklusive avsättningar för transaktionskostnader, förväntas uppgå till cirka -0,1 till -0,3 miljarder kronor och kommer att redovisas som resultat från avvecklad verksamhet när transaktionen slutförs vilket förväntas ske inom sex månader.

I mars meddelade Bonava att de beslutat att stänga verksamheten i Ryssland. Nu har Bonava tecknat ett avtal med G-Group. Bolaget är ett ryskt fastighetsutvecklingsbolag främst verksamma i Kazan men de är även aktiva i S:t Petersburg. Transaktionen är villkorad av dels att tillstånd erhålls från myndigheter, dels godkännande från banker och motparter avseende köparens övertagande av de utställda garantierna från Bonava AB, vilka uppgår till 5,2 miljarder rubel.

Transaktionen beräknas att slutföras inom sex månader när dessa villkor är uppfyllda och då upphör all Bonavas verksamhet i Ryssland och alla åtaganden kommer att övertas av köparen.

Resultateffekten, inklusive avsättningar för transaktionskostnader, förväntas uppgå till cirka -0,1 till -0,3 miljarder kronor och kommer att redovisas som resultat från avvecklad verksamhet när transaktionen slutförs vilket förväntas ske inom sex månader.

Flera faktorer att beakta vid försäljningen

Resultateffekten inkluderar inte valutaomräkningsreserven hänförlig till konsolideringen av verksamheten i S:t Petersburg. Från och med det tredje kvartalet kommer resultatet från verksamheten i S:t Petersburg att redovisas som resultat från avvecklad verksamhet.

Verksamheten i S:t Petersburg redovisade en nettoomsättning om 282 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 74 miljoner kronor för det första halvåret 2022. Bonava kommer att räkna om jämförelsesiffror för tidigare perioder och redovisa verksamheten i S:t Petersburg på en rad i resultaträkningen benämnd resultat från avvecklad verksamhet. Justerade historiska jämförelsetal kommer att publiceras före Bonavas delårsrapport för det tredje kvartalet offentliggörs.

Detta innebär att koncernens eget kapital behålls i stort intakt och att den finansiella ställningen stärks ytterligare. Det ger ytterligare kapacitet att ta tillvara de investeringsmöjligheter som det nuvarande marknadsläget kommer att skapa.

– Beslutet att lämna Ryssland fattades mot bakgrund av den geopolitiska situationen. Det har varit viktigt att finna en lösning som tar hänsyn till säkerheten för våra anställda, våra kunder och verksamheten i sin helhet och med försäljningen har vi beaktat detta, säger Peter Wallin, vd och koncernchef, Bonava.