Nordbygg

Bristande konkurrens inom byggmaterialindustrin

Max Brimberg. Foto: Konkurrensverket

Det är få i byggbranschen som missat de stigande priserna på byggmaterial. Med anledning av de ökade priserna, som i sin tur bidragit till en kraftig ökning av kostnaderna för bostadsbyggande, har Konkurrensverket tagit fram en rapport om konkurrensen i byggmaterialindustrin, på uppdrag av regeringen.

Den totala byggkostnaden har ökat vilket är en konsekvens av prisutvecklingen på byggmaterial. Våren 2020 gav regeringen Konkurrensverket i uppdrag att utreda om kostnadsökningen kunde bero på bristande konkurrens. Sammanfattningsvis kunde de konstatera att konkurrensen i vissa delar av branschen faktiskt är bristfällig.

– Det finns en kombination av många olika faktorer som driver kostnadsutvecklingen. Dels har pandemin orsakat kraftiga distributionsstörningar som gjort att den produktion som finns inte är tillräcklig för den globala efterfrågan. Sedan har vi också sett att kostnader i Sverige ökat kraftigt, framför allt om man tittar på kostnadsutvecklingen av byggnadsmaterial i förhållande till nationell inflation. Där sticker Sverige ut tillsammans med Norge, säger Max Brimberg, utredare på Konkurrensverket.

Hög marknadskoncentration
De ökande kostnaderna för byggmaterial beror i stor utsträckning på en samlad effekt av flera branschgemensamma problem. I Konkurrensverkets rapport har de identifierat ett antal områden som är centrala för konkurrenssituationen gällande byggmaterial och byggandet av nya bostäder i Sverige. Hög marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor är några av de brister som Konkurrensverket redogör för.


– Inom vissa led av byggmaterialindustrin är det väldigt hög marknadskoncentration, det betyder inte att marknaden inte fungerar men riskerna för att marknaden inte fungerar optimalt är större, säger Max Brimberg.

Upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen är också något som Konkurrensverket tar upp i sin rapport. Efter en omfattande genomgång av upphandlingsunderlag för nybyggnation av bostäder visar utredningen att det finns en stor skillnad i hur upphandlingar utvärderas och vilka entreprenadavtal som tillämpas.

– En betydande andel av underlagen specificerar särskilda produkter och varumärken med tillägget att likvärdiga alternativ accepteras. Det är dock inte en fullgod skrivning eftersom det är funktionskrav som ska gälla generellt sett i upphandlingar, om det inte är av absolut nödvändighet att exemplifiera. Problemet är att man rekommenderar en produkt som anbudsgivare ska lämna pris på i stället för att anbudsgivaren ska hitta den produkt som är bäst lämpad för syftet – till det bästa priset, säger Max Brimberg.

Stabila förutsättningar
För att branschen ska fungera optimalt och konkurrera på korrekta och lika villkor krävs stabila förutsättningar för en långsiktigt fungerande marknad.

– Om målet är en ökad produktion av byggmaterial i Sverige kan bättre investeringsförutsättningar för materialproducenter resultera i lägre priser med bättre planeringshorisonter, ökade kvalitetskrav, bättre kontinuitet i produktionen och säkrade beställningar över tid, säger Max Brimberg.

Han betonar att det finns förutsättningar för att branschen ska kunna fungera maximalt men då krävs samverkan.

– Det som är fantastiskt med svensk byggbransch är att vi har en stark tradition av standardavtal. Lösningen ligger i att marknadens aktörer kommer tillrätta med den bristande konkurrensen genom att tillsammans omformulera sina standardavtal. Det krävs att någon sår ett frö och tar första steget och visar att man tar arbetsrättsliga villkor på allvar. Att inte acceptera att anbudsgivare utformar sina anbud för att kunna dölja kostnader och att skriva korrekta avtal mellan beställare och entreprenör med innehåll som faktiskt går att kontrollera och följa upp. Att man tar chansen att rensa upp i branschen och ser till att göra om och göra rätt, det är vår uppmaning från Konkurrensverkets sida, avslutar Max Brimberg.

Om du vill höra mer om konkurrensen inom byggmaterialindustrin deltar Max Brimberg även i det senaste avsnittet av Nordbygg Talks. Ett digitalt forum med insikter, kunskap och inspiration i väntan på Nordbygg 2022.

Gå in på www.nordbyggtalks.se för att se samtliga avsnitt av Nordbygg Talks.

Detta är en artikel från Nordbygg