Nyheter

Har väntat tre år på beslut från regeringen

Svinnäsudden i Grebbestad. Bild: Norlandia fastigheter AB

Planeringsbesked infördes 2017 i syfte att förenkla och effektivisera planprocessen. Tanums kommun, som väntat tre år på ett avgörande, tycker inte att den nya lagparagrafen fungerat i praktiken.
Det här är en genväg som jag tror att vi kommer tänka efter noga innan vi prövar framöver. På tre år hinner man mala i den vanliga rättskvarnen, säger Olof Jönsson, planeringsarkitekt i Tanums kommun.

Byggvärlden har tidigare berättat om Tanum kommuns byggplaner på Svinnäsudden i Grebbestad. 2018 valde kommunen att, inför detaljplanearbetet, begära ett planeringsbesked från Länsstyrelsen kopplat till strandsskyddsreglerna.

– Strandskydd gäller inte för strandremsan närmast vattnet, men däremot 100-300 meter upp från strandlinjen, där vi föreslagit bostadsbyggande. Det känns lite omvänt, förklarar Olof Jönsson, planeringsarkitekt i Tanums kommun.

Lagändringen såg bra ut på pappret

I november 2018 meddelade Länsstyrelsen att naturvärdena omöjliggjorde upphävande av strandskyddet. Kommunen valde att överklaga Länsstyrelsens negativa besked till regeringen, vilket är praxis när det gäller planeringsbesked.  Överklagandet lämnades in i december 2018. Först i januari 2022 kom regeringen med ett beslut om att avslå överklagandet, vilket innebär att  strandskyddet i det aktuella området inte kan upphävas så som kommunen vill.

Olof Jönsson tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen fått vänta tre år på detta besked från regeringen, eftersom möjligheten att begära planeringsbesked infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv.

– Detta var en ändring i PBL som vi kände att vi kunde ha nytta av eftersom syftet med planeringsbesked är att kommunerna inte ska behöva fastna i dyra detaljplane- eller långa överklagandeprocesser. På pappret såg den här lagändringen bra ut, men i praktiken är den en besvikelse, säger Olof Jönsson.

Nu inväntar Tanums kommun ytterligare ett beslut från regeringen. I november 2019 valde man att begära planeringsbesked i frågan om riksintressen utmed den icke standskyddade strandremsan. Länsstyrelsen har pekat på höga naturvärden med högt klassade hällmarker där ett tiotal rödlistade arter har påträffats. I december 2019 överklagades ärendet till regeringen, alltså för drygt två år sedan.

– Det finns ingen tidsfrist för regeringen att fatta beslut, säger Cecilia Gadman, planeringsarkitekt på Boverket

Minska risken för ”förgävesplanering”

Hon bekräftar att planeringsbesked infördes som en paragraf i PBL (PBL 5 kap. 10 a-f §§) för att bidra till ett effektivare detaljplanearbete.

-Kommunen ska under processen kunna få svar från länsstyrelsen om en detaljplan riskerar att bli överprövad utifrån länsstyrelsens ingripandegrunder. Det vill säga för att minska risken för ”förgävesplanering”.

Från det att länsstyrelsen har fått in en komplett begäran ska planeringsbeskedet ges inom sex veckor. Tidsfristen börjar gälla när ett fullständigt underlag kommit in till länsstyrelsen. En överklagan kan göras inom tre veckor till regeringen.

Den långa väntetiden tar bort mycket av nyttan med lagparagrafen, menar Olof Jönsson.

– Med tanke på att vi fått vänta i tre år så blir planeringsbesked en genväg som jag tror att vi kommer tänka efter noga innan vi prövar framöver. På tre år hinner man mala i den vanliga rättskvarnen.

Byggvärlden har ställt frågan till Regeringskansliet om det är rimligt att Tanums kommun fått vänta tre år på ett besked, och fortfarande väntar på ytterligare beslut.

”Ärendet ska avgöras i närtid”

”Vi strävar efter att handlägga förvaltningsärenden snabbt och kostnadseffektivt utan att rättssäkerheten eftersätts. Ambitionen är att hålla ärendebalanserna nere och omloppstiderna korta. Så snart ett ärende är tillräckligt berett inom Regeringskansliet tar regeringen upp och prövar ärendet. Överklagandeärenden är ofta komplexa och innebär avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det är därför viktigt att den här typen av ärenden bereds omsorgsfullt”, skriver Roger Lind på Finansdepartementet, enheten för samhällsplanering, i ett svar.

Han framför också att det specifika ärendet i Grebbestad är under beredning för ett avgörande så snart det är möjligt. ”Inriktningen är att ärendet ska kunna avgöras i närtid men det går inte att ange eller utlova en bestämd tidpunkt för när regeringen kommer att fatta beslut i ärendet”.

Bild: Nordlandia Fastighet AB

Projektet på Svinnäsudden driver kommunen tillsammans med en fastighetsutvecklare.  Per Torné, fastighetsdirektör på Norlandia fastighet AB som äger den aktuella marken, förklarar att Svinnäs har varit utpekat som utvecklingsområde i många år och att man bara haft för avsikt att exploatera 30 procent av svinnnäsområdet.

Per Torné hade också hoppats på ett snabbare avgörande.

– Men vi är tålmodiga och jobbar långsiktigt. Nu ska regeringen pröva frågan om riksintressen och efter det får vi diskutera hur vi går vidare. Vi ger inte upp utan vår ambition är att driva projektet genom att anpassa oss efter de möjligheter vi får.