Nyheter

Ja till ny bro över Göta älv

Den nya bron blir 350 meter lång och är en lyftbro. Illustration: tmrw.se

Mark- och miljööverdomstolen har i en ny  dom  sagt ja till den planerade Hisingsbron över Göta älv.
Dock måste Göteborgs kommun, som ansökt om tillstånd, under en prövotid visa att bron kan öppnas för passerande fartyg tillräckligt ofta för att inte skada det riksintresse som sjöfarten på Göta älv och Vänern utgör.

Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsak fastställd mark- och miljödomstolens deldom som beviljar tillstånd för Göteborgs kommun att bygga en ny bro över Göta älv, enligt förslaget som kallas Arpeggio.

Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till den ansökta vattenverksamheten den 15 september 2014. 
Göteborgs kommun har bedömt att nuvarande bro måste bytas ut senast 2020.
Den nya bron kommer att byggas med en lägre segelfri höjd än den befintliga bron, 12-13 meter, jämfört med nuvarande 19 meter.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades bland annat av åtta kommuner med hamnar i Göta älv och Vänern.
Kommunerna framförde framför allt invändningar mot den nya brons utformning.

De anförde att den nya lyftbron med sin tekniska utformning och låga segelfria höjd riskerade att påtagligt skada såväl riksintresset farleden Göta älv med berörda hamnar och riksintresset Vänernskärgården samt Vänern med öar och stränder. 

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det med adekvata villkor finns förutsättningar att meddela tillstånd.
Genom den av mark- och miljödomstolen föreskrivna provisoriska föreskriften om broöppning tryggas riksintresset för kommunikation.

Efter prövotiden ska Göteborgs kommun ge in förslag till hur broöppningar ska ske.
Villkor om broöppning kan utifrån den kunskap som erhållits under prövotiden då komma att utformas på annat sätt för att minska påverkan på berörda riksintressen.

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det är av avgörande betydelse att ett effektivt trafikledningssystem som innefattar samtliga trafikslag tas fram för att minska påverkan både på farleden och på den landbaserade trafiken.

Arpeggio är ritat av Dissing+Weitling Achitecture, Leonhardt, Andrä und Partner, Ljusarkitektur och ELU.