Nyheter

Kvartalsresultat i linje med preliminära siffror

 Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett rörelseresultat på -17,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-0,4), rensat för omvärderingar och andra poster av engångskaraktär, vilket är i linje med de preliminära uppgifter som bolaget nyligen meddelade. 

En översyn som SSM har genomfört har lett till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på samriskbolag motsvarande -313 miljoner kronor. Inklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till -378 miljoner (-0,4), även det i linje med det preliminära beskedet.

Nettoomsättning i egen regi ökade till 141 miljoner kronor (47,3). Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 miljoner kronor (132).

Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt, vilket också meddelades nyligen inför bolagets kapitalmarknadsträff den 12 november.

Vidare upprepar SSM att bolaget utvärderar flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där både ökning av eget kapital och refinansiering av lån diskuteras.

”Förhandlingar med ett kollektiv av större obligationsinnehavare kring en villkorsändring och förlängning av dagens obligation är en del av detta. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020”, skriver SSM och det är samma formulering som i förra veckan.

Mattias Lundgren har rekryterats som permanent koncernchef och VD för SSM. Han kommenterar tredje kvartalet 2019: ”SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019.”

Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021, enligt VD.

”Från och med årsskiftet 2019/2020 ser jag också fram emot att få leda bolaget i rollen som permanent VD & koncernchef.”

Nyhetsbyrån DirektSammanfattning av juli – september 2019

  • Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3). 
  • Översyn av SSMs verksamhet och omvärld har skett under kvartalet. Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.  
  • Resultatet från översynen bekräftar bolagets starka kärna men har även lett fram till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på JV motsvarande -312,7 MSEK.  
  • Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -17,7 MSEK (-0,4), inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -377,7 MSEK (-0,4).   
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 MSEK (132,1).  
  • Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.  
  • Inflyttning påbörjades i bostadsrättsprojektet West Side Solna.  
  • Samarbete inleddes med entreprenadbolaget Mecon Bygg samtidigt som den egna entreprenadverksamheten avyttrades. 

Källa: SSM