Nyheter

Nu läggs grunden för nya området campus Albano

Campus Albano omfattar byggnation av universitetslokaler och studentbostäder samt lokaler för kommersiell service. Bild: BSK Arkitekter

NCC har påbörjat markarbeten för det nya universitetsområdet Albano i Stockholm.
Akademiska Hus har gett NCC uppdraget att utföra delentreprenaden för mark- och grundläggning och projektet utförs i samverkan.
Det totala ordervärdet uppgår till 235 MSEK.

Campus Albano omfattar byggnation av universitetslokaler och studentbostäder samt lokaler för kommersiell service. Projektet bygger ihop KTH med Stockholms universitet och ska integrera Nationalstadsparken med den gamla industrimarken i området för att skapa en attraktiv miljö för utbildning och forskning.

NCC:s uppdrag omfattar förutom markarbeten även grundläggning och betongarbeten för fyra huskroppar, en yta som omfattar 22 500 kvadratmeter. För att skapa de bästa förutsättningarna för det nya området renas marken grundligt efter de verksamheter som tidigare funnits på platsen. 

I arbetet ingår bland annat omfattande schaktning. Totalt ska 120 000 kubikmeter jord och berg forslas bort. Till att gjuta husgrunderna går det åt 9 000 kubikmeter betong. För att minimera störningar för den närliggande spårtrafiken läggs stort fokus på samordning.

Området har höga målsättningar inom energi och miljö. För att förse de byggnader som ska uppföras med värme, kyla och varmvatten installeras en geoenergianläggning. Ett borrhålslager med cirka 110 borrhål, 350 meter djupa, placeras under de nya husen. En energicentral omvandlar sedan energin från marklagret till användbar kyla och värme i byggnaderna. 

NCC har påbörjat arbetet som pågår till slutet av 2018.