Nyheter

Regeringen stoppar Tanums byggplaner – igen

Byggplaner för bostäder på Svinnäsudden i Tanums kommun. Bild: Norlandia fastigheter AB

Regeringen sätter återigen stopp för Tanum kommuns byggplaner på Svinnäsudden. I ett ärende som beretts sedan december 2019 meddelar nu regeringen att man avslår kommunens överklagande.

Tanums kommun har velat möta behovet av bostäder i Grebbestad genom att bygga på Svinnäsudden. I november 2019 begärde kommunen planeringsbesked i frågan om riksintressen utmed en icke standskyddade strandremsa på fastigheterna Tanum-Gissleröd.

Länsstyrelsen gjorde bedömningen att bebyggelse i området skulle innebära påtaglig skada för riksintresse för både naturvård och friluftsliv och inte tillgodoser riksintresse för Natura 2000-området Tamunskusten.

Tanums kommun menade, å andra sidan, att påverkan på riksintressen måste sättas i relation till hela riksintresseområdet. Den föreslagna exploateringen skulle endast påverka sex hektar av de totalt 50 som hela udden utgör. Kommunen ansåg det också vara viktigt för den fortsatta utvecklingen att exploatering ska kunna ske i kustområdena.

Beslut efter två års väntan

I december 2019 överklagade kommunen länsstyrelsens negativa beslut till regeringen. Nu, efter drygt två år, meddelar regeringen beslut i fråga om planeringsbeskedet för riksintressen på Svinnäs. Regeringen avslår kommunens överklagande.

”Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att den utveckling som föreslås påtagligt riskerar att skada flera riksintressen. Länsstyrelsen har därför fog för sitt beslut att meddela negativt planeringsbesked”, skriver regeringen.

– Från kommunens håll kommer vi nu att titta närmare på beslutets konsekvenser internt samt tillsammans med markägarna, för att sedan ta ställning till i vilken mån det finns förutsättningar att gå vidare med någon utveckling inom området, säger Olof Jönsson, kommunens planarkitekt.

Projektet på Svinnäsudden har kommunen drivit tillsammans med fastighetsutvecklaren Norlandia fastighet AB som äger den aktuella marken.

I januari 2022 fick Tanums kommun avslag i ett annat ärende som gällde exploatering på Svinnäsudden. Regeringen beslutade då att strandskyddet i det aktuella området inte kan upphävas så som kommunen ville, och att länsstyrelsens beslut stod fast. Tanums kommun fick vänta tre år på ett avgörande i detta ärende.

Läs mer: Har väntat tre år på beslut från regeringen>>

När regeringen återigen avslår kommunens överklagan innebär det att båda dörrarna har stängts när det gäller den önskade bostadsutvecklingen på Svinnäsudden som legat till grund för de två planeringsbeskeden.

logo
Susanne Bengtsson