Krönikor & Debatt

Replik: ”Öppen och digital miljökommunikation håller kostnaderna nere”

I en debattartikel införd i Byggvärlden nr 7, samt publicerad på byggvarlden.se den 5 april kritiserade flera representanter för byggmaterialhandeln mängden produktmärkningar, som man menar driver administration och kostnader istället för att gynna ett hållbart byggande. Här nedan publiceras en replik från Basta, IVL och eBVD.

Vi håller med aktörerna inom byggmaterialhandeln om att administrationen för att hantera miljökrav måste minska. Därför hanterar vi informationen digitalt och ställer bara krav som har vetenskaplig grund och förankring i kemikalielagstiftning. Vi begär bara in information när det är dags för revision och då inte bara om produkten utan om hur leverantören har jobbat med våra kemikaliekrav i hela leverantörskedjan. Det är detta systematiska arbetssätt som vi tror leder till utfasning av farliga ämnen på ett kostnadseffektivt sätt.

I systemet med digitala byggvarudeklarationer, eBVD, lämnar materialleverantören information om sina produkters miljöprestanda i ett format som branschen gemensamt har kommit överens om. I Basta registrerar de sedan produkterna enligt de kravnivåer som det branschgemensamma vetenskapliga rådet kommit överens om. All information blir sedan öppen och tillgänglig till marknaden, antingen via systemens sökmotorer eller via API:er till andra företags inköpsportaler eller produktdatabaser. Informationen från eBVD läses över digitalt till Basta så vill man dokumentera sitt produktval i Bastas loggbok kan man på ett enkelt sätt hämta kravnivåerna från Basta och få med sig dokumentationen från eBVD.

Vi ser gärna konkurrens om arbetssätt för att driva utfasning av farliga ämnen. Inte minst på byggnadsnivå där vi ser att dagens arbete med att logga produktval har stor utvecklingspotential och verkligen kan öka medvetenheten för miljöegenskaper vid val av produkter. Men för att konkurrensen ska ta oss framåt och inte fördyra längs vägen tycker vi att vi bör enas om följande förutsättningar:

  1. Öppna och digitala system utan inlåsningseffekter
  2. Branschgemensamma krav för enklare kommunikation i leverantörskedjan
  3. Standardiserade artikelidentiteter (GTIN) för att underlätta digitalt delande av information mellan systemen

Det är först när detta är på plats och vi alla börjar dela istället för att samla information som utfasningen av de problematiska ämnena verkligen kommer ta fart och den information som vi behöver för att cirkulera material kommer följa med oss under hela byggnadens livscykel.

Pehr Hård, VD BASTA,
Anna Jarnehammar, Vice VD IVL,  Styrelseordförande BASTA och eBVD,
Jeanette Green, Gruppchef affärsutveckling och kommersialisering IVL,  Styrelseledamot BASTA